Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2023: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán

14:00 10/04/2023
Cỡ chữ

10Quang cảnh Hội nghị. https://tapchiketoankiemtoan.vn

Hội nghị tập trung thảo luận về kết quả thực hiện công tác quý I/2023; tình hình hoạt động kiểm toán; công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; công tác xây dựng văn bản của Kiểm toán nhà nước (KTNN); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023 và thời gian tới.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2023 và Kế hoạch công tác quý II, ngay sau khi bước sang năm 2023, các đơn vị trong toàn Ngành đã khẩn trương tập trung, giải quyết, xử lý các công việc theo kế hoạch công tác, đặc biệt chú trọng đến công tác khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán, công tác xây dựng đề cương hướng dẫn kiểm toán; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và các nhiệm vụ khác.

Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; phê duyệt phương án tổ chức kiểm toán năm 2023 của các đơn vị trực thuộc KTNN; hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2023; Chỉ thị số 103 về việc tổ chức thực hiện KHKT năm 2023, đảm bảo nguyên tắc nâng cao chất lượng, tránh chồng chéo và tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước - Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 của KTNN...

Về công tác kiểm toán, tính đến hết 31/03/2023, toàn Ngành đã hoàn thành 234/234 Đoàn kiểm toán thuộc KHKT năm 2022, phát hành chính thức 360 Báo cáo kiểm toán của 233 Đoàn kiểm toán; tổ chức xét duyệt và triển khai 40 Đoàn kiểm toán thuộc KHKT năm 2023.

Đặc biệt, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn chuyên môn của Tổng Kiểm toán nhà nước, nhiệm vụ chính là tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo, điều hành công tác rà soát các quy trình, chuẩn mực, quy chế, quy định, đề cương và các hướng dẫn kiểm toán của Ngành; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN theo quy định của Hiến pháp và Luật KTNN...

Vụ Tổng hợp đã tham mưu trình Lãnh đạo KTNN lập báo cáo gửi Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội theo Nghị quyết số 992/NQ-UBTCNS15 ngày 16/02/2023; xây dựng; trình Lãnh đạo KTNN đề cương báo cáo kết quả kiểm toán việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15; xây dựng phương án tổ chức kiểm toán 02 vụ việc theo Thông báo số 146a-TB/BNCTW ngày 28/02/2023 của Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trình Ban cán sự đảng KTNN.

KTNN đã tổ chức thành công kỳ đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động của KTNN năm 2023.

Để nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong hoạt động kiểm toán của KTNN với các địa phương, KTNN đã tổ chức Hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm toán của KTNN, cũng như thúc đẩy sự phát triển của các địa phương...

Trong quý I/2023, KTNN tiếp tục thực hiện nhiều đợt luân chuyển, điều động cán bộ theo quy định của Trung ương và của Ngành để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng như nâng cao chất lượng kiểm toán. 

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN ngày 28/02/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2023 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố vào ngày 10/3/2023. Ngày 27/3/2023 Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh... Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của KTNN trong năm 2023.

Ngoài ra, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý và Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2023 của KTNN. Theo đó, năm 2023 KTNN sẽ xây dựng 03 văn bản quy phạm pháp luật và 32 văn bản quản lý; ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của KTNN.

Tính đến thời điểm hiện tại, KTNN đã ban hành 10/35 văn bản; Lãnh đạo KTNN đã cho ý kiến về dự thảo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đến nay ban soạn thảo đã hoàn thiện theo ý kiến kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp và đang gửi xin ý kiến góp ý của các đơn vị.

KTNN đã thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. Các Tiểu ban đã triển khai xây dựng nội dung, kế hoạch chi tiết các hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện theo Thông báo kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất như: Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban; hướng dẫn nội dung thực hiện và xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động; ban hành công văn phát động phong trào sáng tác Chủ đề và Logo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học; công nghệ thông tin; báo chí, tuyên truyền… tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong quý II/2023 và thời gian tới, Báo cáo cũng nêu rõ 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị  trong năm công tác; tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành hướng dẫn xây dựng KHKT năm 2024 và KHKT trung hạn 2024-2026; xây dựng chương trình tổ chức họp báo công khai Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2022; chuẩn bị báo cáo phục vụ Phiên giải trình của UBTCNS “Việc thực hiện kết luận kiến nghị KTNN”; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan, đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời dứt điểm kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán; tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các văn bản, chính sách, chế độ nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán. 

Tập trung hoàn thành, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật và 2 văn bản quản lý của KTNN; các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Kế hoạch; các đơn vị báo chí trong Ngành tăng cường tuyên truyền về các hoạt động của ngành, tin bài tuyên truyền kết quả kiểm toán một số cuộc kiểm toán theo kế hoạch đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt…

Tại Hội nghị, các ý kiến đã tập trung trao đổi, thảo luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin..., đặc biệt là công tác tổ chức triển khai kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. 

Đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác toàn Ngành trong quý I/2023, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng ngay từ đầu quý I/2023, toàn Ngành đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các nhiệm vụ khác của Ngành. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành phương án kiểm toán của năm và các đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai tốt với phương châm nâng cao chất lượng và tránh chồng chéo. Lãnh đạo KTNN cũng ban hành công văn chỉ đạo về việc tổ chức kiểm tra, đối chiếu đối với người nộp thuế, theo đó chỉ lựa chọn kiểm tra, đối chiếu thuế số liệu báo cáo của người nộp thuế khi kiểm toán tại cơ quan Thuế, Hải quan nhằm đánh giá trách nhiệm của các cơ quan này trong việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước về thuế... “Việc này đã tạo khí thế ủng hộ trong toàn Ngành, giảm áp lực cho các Đoàn kiểm toán ngay từ quý I, qua đó nâng cao chất lượng kiểm toán, đồng thời tập trung tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán”- Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ngoài ra, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các đơn vị cần quan tâm triển khai xây dựng định hướng cho KHKT năm 2024 và trong trung hạn; tăng cường rà soát, đánh giá công tác thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đối với những kết luận, kiến nghị chưa thực hiện cần nêu rõ lý do, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục...

Đối với việc đánh giá chất lượng các phần mềm công nghệ thông trong hoạt động kiểm toán, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị đưa ra những đánh giá thực chất, làm cơ sở cho các đơn vị chức năng nghiên cứu, hoàn thiện đảm bảo tính khả thi trong quá trình sử dụng.

10Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. https://tapchiketoankiemtoan.vn

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 552-CT/BTV ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 với chủ đề “Chất lượng và đạo đức công vụ”; trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động, nhất là hoạt động kiểm toán.

Trong công tác kiểm toán, tiếp tục triển khai các Đoàn kiểm toán theo kế hoạch; đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của KTNN, giải đáp thắc mắc và cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu hoạt động kiểm toán lên phần mềm theo quy định; bố trí nhân sự phù hợp để khẩn trương trả lời khiếu nại, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán. Đặc biệt, Vụ Tổng hợp cần khẩn trương phối hợp, công khai thông tin về hoạt động kiểm toán, tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo đúng yêu cầu của Quốc hội về công khai hoạt động kiểm toán đối với KTNN. 

Nhấn mạnh đến việc lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ kiểm toán do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực XIII (đơn vị được giao chủ trì) khẩn trương xây dựng Kế hoạch kiểm toán, có phương án đề xuất nguồn lực, tập trung nhân lực, triển khai kiểm toán đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Liên quan đến các công tác xây dựng pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu, chất lượng cao nhất trên cơ sở bám sát định hướng, quy định của Ngành, kịp thời có báo cáo Lãnh đạo KTNN để xem xét giải quyết khi có vướng mắc. 

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu nghiên cứu phải có định hướng rõ ràng, các cái đề tài thiết thực, hiệu quả, có tính ứng dụng cao trong hoạt động của KTNN. Trong công tác đào tạo cần thống nhất kế hoạch, tăng cường tổ chức học tập, tọa đàm phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm tốt, kể cả những sai sót để rút kinh nghiệm nhằm tăng cường chất lượng trong công tác kiểm toán và các hoạt động khác của Ngành.

Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn Ngành, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chú trọng và dành nhân lực chất lượng cho công tác này; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Tin học thực hiện hiệu quả các phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ./.

Nguồn: Phương Ngọc. sav.gov.vn

Trang Hoàng
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo