Thực trạng áp dụng kế toán số trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Gia Lâm, Hà Nội

16:49 05/07/2024
Cỡ chữ

TS. Phí Thị Diễm Hồng - Trần Nguyễn Thị Yến*
*Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tóm tắt 
Nghiên cứu này tập trung vào phản ánh thực trạng áp dụng kế toán số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên cơ sở khảo sát điểm tại 183 doanh nghiệp (DN) tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vận dụng lý thuyết thuyết hành vi dự định (TPB) của Ajzen, (1991) và mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) của Davis, (1985) và kết hợp với sự kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước liên quan, nội dung thực trạng được xem xét trên hai khía cạnh là điều kiện áp dụng và nội dung áp dụng kế toán số của DN.  
Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các DNNVV trên địa bàn chưa thực sự sẵn sàng áp dụng kế toán số. Trong mẫu khảo sát, phản ánh hầu hết các DN đang ở giai đoạn bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho công tác kế toán và chưa có ý định phát triển ở mức cao hơn. Do đó, để thúc đẩy kế toán số trong DNNVV, cần ưu tiên thay đổi nhận thức từ phía DN và người làm kế toán về kế toán số. Từ đó, DN chủ động các điều kiện về nhân lực và vật chất để áp dụng kế toán số hiệu quả. 
Từ khóa: kế toán số, áp dụng kế toán số, doanh nghiệp nhỏ và vừa, huyện Gia Lâm. 
Abstract 
This research concentrated to evaluate the current situation of E-accounting application in small and medium-sized enterprises (SMEs) based on a survey of 183 enterprises in Gia Lam district, Hanoi. The combination of planned behavior (TPB) theory by Ajzen (1991) and the technology acceptance model (TAM) by Davis (1985) as well as literature reviews of previous related studies, the study explored the e-accounting application of SMEs following two aspects: (i) Conditions of application; and (ii) Existing accouting areas of applying the e-accounting. Research results show that the majority of SMEs have not ready yet to apply e-accounting. The survey sample reflects that most enterprises are at the beginning stage of applying basic information technology for accounting work and still do not intend to upgrade at a higher level. Therefore, to promote e-accounting in SMEs, the priority solution should be given to change the perception of businesses managers and accountants about e-accounting. From there, SMEs actively create human and material conditions to apply e-accounting effectively. 
Keywords: E-accounting; Apply E-accounting; SMEs; Gialam district. 
JEL Classifications: M40, M41, M49. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202402

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo