Việc thành phố Hà Nội liên tục tổ chức Tuần hàng Việt là hoạt động thiết thực kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn và hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2023

https://tapchiketoankiemtoan.vn/