Kế toán đám mây và chất lượng thông tin Báo cáo tài chính

18:37 06/06/2024
Cỡ chữ

TS. Nguyễn Ngọc Khánh Dung

Tóm tắt
Thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) không thể thiếu cho người sử dụng, để đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp (DN) và đưa ra các quyết định phù hợp. Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu về tác động của việc ứng dụng kế toán đám mây đến thông tin BCTC. Bài viết giới thiệu những lợi ích mà sử dụng công nghệ kế toán đám mây, sẽ mang lại cho thông tin BCTC đã được xác thực từ các nghiên cứu trên thế giới. Kế toán đám mây được cho là có giá trị đối với cả các DN vừa và nhỏ. Ngoài ra, bài viết cũng thể hiện sự đồng tình với các nghiên cứu trên thế giới khi cho rằng, ứng dụng kế toán đám mây là cần thiết cho các DN Việt Nam trong bối cảnh bùng nổ khoa học công nghệ, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về kế toán ở Việt Nam như hiện nay, đặc biệt với những bất ổn đã xảy ra do sự xuất hiện của đại dịch Covid-19.
Từ khoá: kế toán đám mây, báo cáo tài chính, chất lượng thông tin kế toán.
Abstract
Information in financial reports is an important factor for information users to evaluate a business's performance and make appropriate decisions. Improving the quality of financial reporting is a topic that not only receives attention from businesses but also researchers. Many studies have investigated the impact of applying cloud accounting on financial reporting information. This paper introduces the benefits that applying cloud accounting technology will bring to financial reporting information that has been verified from research around the world. In addition, the article also shows agreement with the researchers around the world in noticing that applying cloud accounting is necessary for Vietnamese businesses in the context of the explosion of science and technology, globalization and international integration in accounting in Vietnam today, especially with the instability that has occurred due to the emergence of the Covid-19 pandemic.
Keywords: cloud accounting, financial report, quality ofaccounting information.
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202404
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo