Ảnh hưởng của IFRS 15 đến việc ghi nhận doanh thu trong các doanh nghiệp xây lắp

16:03 08/05/2024
Cỡ chữ

TS. Nguyễn Thị Thúy Phượng* 
*Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng


Tóm tắt
Việc ban hành Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 15 (IFRS 15) - Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng, đã ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu của rất nhiều doanh nghiệp (DN). Do đặc tính phức tạp trong hoạt động kinh doanh như hợp đồng gồm nhiều dịch vụ, thanh toán làm nhiều lần hay hợp đồng kéo dài nhiều năm, các doanh nghiệp xây lắp (DNXL) được đánh giá là một trong số các DN sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi IFRS 15. Bài báo này, tập trung vào việc tổng hợp các ảnh hưởng của IFRS 15 đến việc ghi nhận doanh thu của DNXL, nhằm cung cấp những hướng dẫn cụ thể để các DNXL có thể vận dụng vào từng trường hợp cụ thể của DN mình.  
Từ khóa: doanh thu, IFRS 15, IAS 11, doanh nghiệp xây lắp.
Abstract
The promulgation of International Financial Reporting Standards 15 (IFRS 15) - Revenue from contracts with customers has affected the revenue recognition of firms. Due to the complexity of business activities such as contracts consisting of various obligations, payments at different times, or long-term contracts, construction enterprises are assessed as one of the businesses significantly affected by the implementation of International Financial Reporting Standards 15. This article focuses on synthesizing the effects of IFRS 15 on revenue recognition of construction enterprises with the hope of providing specific guidance for construction enterprises to solve their specific business cases.
Keywords: revenue, IFRS 15, IAS 11, construction contracts.
JEL Classification: M40, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202405
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo