Vận dụng kế toán quản trị tại các công ty sản xuất ngành chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

18:25 06/06/2024
Cỡ chữ

CN. Bùi Minh Anh

Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đo lường những nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị (KTQT) tại các công ty sản xuất ngành chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở khảo sát, phân tích, xử lý và đánh giá các kết quả đã thu được để đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao vận dụng KTQT cho các đơn vị. Nghiên cứu thực hiện phân tích 174 mẫu khảo sát là đại diện lãnh đạo của các công ty. Tác giả sử dụng kết hợp phương pháp định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng để thực hiện đề tài. Kỹ thuật phân tích bao gồm thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích EFA và hồi quy tuyến tính. Có 06 nhân tố có tác động cùng chiều đến vận dụng KTQT tại các công ty sản xuất ngành chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm: Chiến lược kinh doanh, Chi phí tổ chức, Quy mô công ty, Năng lực nhân viên kế toán, Sự quan tâm đến KTQT của chủ công ty và Mức độ cạnh tranh của thị trường.
Từ khóa: kế toán quản trị, công ty sản xuất, ngành chế biến gỗ, tỉnh Bình Dương.
Abstract
The goal of the research is to identify and measure factors affecting management accounting at manufacturing companies in the wood processing industry in Binh Duong province. Based on the survey, analysis, processing and evaluation of the results obtained, we propose some management implications to improve the application of management accounting for units. The study analyzed 174 survey samples representing company leaders. The author uses a combination of qualitative methods and quantitative research methods to carry out the topic. Analytical techniques include descriptive statistics, scale reliability testing, EFA analysis, and linear regression. There are 06 factors that have a positive impact on the application of management accounting at companies manufacturing the wood processing industry in Binh Duong province, including: Business strategy, Organizational costs, Company size, Human capacity accountant, Company owner's interest in management accounting, Level of market competition.
Keywords: Management Accounting, manufacturing company, wood processing industry, Binh Duong province
JEL Classifications: M40, M49, M41.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202408
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo