Tác động của kế toán quản trị môi trường đến thực tiễn phát triển bền vững ở các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

18:29 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

Tóm tắt
Nghiên cứu này xem xét tác động của kế toán quản trị môi trường (EMA) đến thực tiễn phát triển bền vững tại các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở khảo cứu các tài liệu có liên quan, nghiên cứu nhấn mạnh những tác động tích cực của EMA, bao gồm cải thiện việc ra quyết định, giảm chi phí, đo lường hiệu suất, sự tham gia của các bên liên quan và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, việc áp dụng EMA hiện nay ở các DNSX Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ (SME) còn hạn chế. Nghiên cứu xác định những thách thức và rào cản đối với việc triển khai EMA, nhấn mạnh sự cần thiết của các sáng kiến xây dựng nhận thức, hệ thống quản lý dữ liệu và chính sách hỗ trợ của các bên liên quan. Nhìn chung, nghiên cứu kết luận rằng, EMA có tiềm năng thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững trong các DNSX Việt Nam, nhưng cần nhiều nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy việc áp dụng và hiểu rõ những tác động lâu dài của nó.
Từ khóa: doanh nghiệp sản xuất, kế toán quản trị môi trường, phát triển bền vững.
Abstract
This study examines the impact of environmental management accounting (EMA) on sustainable development practices in Vietnamese manufacturing enterprises. By qualitative research methods, on the basis of researching relevant documents. The study highlights the positive effects of EMAs, including improved decision-making, cost reduction, performance measurement, stakeholder engagement, and risk management. However, the current application of EMA in Vietnamese manufacturing enterprises, especially small and medium enterprises (SMEs), is still limited. The study identifies challenges and barriers to EMA implementation and highlights the need for awareness building initiatives, data management systems, and stakeholder support policies. Overall, the study concludes that EMA has the potential to promote sustainable development activities in Vietnamese manufacturing enterprises, but more efforts are needed to promote its adoption and understand its long-term impacts.
Keywords: manufacturing enterprises, environmental management accounting, sustainable development.
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202423
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo