thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

11:05 11/08/2023

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đạo đức nghề nghiệp của sinh viên kế toán – nghiên cứu tại trường Đại học Thủy Lợi

Lê Thị Tâm – Trường Đại học Thủy Lợi
Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Trường Đại học Thủy Lợi 

Tóm tắt:
Đạo đức nghề nghiệp kế toán giúp các kế toán viên luôn duy trì được thái độ nghề nghiệp đúng đắn, từ đó góp phần bảo vệ và nâng cao uy tín nghề nghiệp. Việc nhận thức và hiểu đúng về đạo đức nghề nghiệp kế toán là vô cùng cần thiết đối với kế toán viên, đặc biệt là các bạn sinh viên kế toán. Bởi lẽ, nếu không hiểu và nắm rõ về đạo đức nghề nghiệp kế toán, các hành vi gian lận trong kế toán có thể xuất hiện và gây ra những tổn thất nặng nề về tài chính không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với cả nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu về những nhân tố ảnh hưởng tới đạo đức nghề nghiệp kế toán của sinh viên kế toán được coi là hướng đi quan trọng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ba nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đạo đức nghề nghiệp kế toán đó là Giá trị cá nhân, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Nhận thức đạo đức nghề nghiệp. Những phát hiện từ kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất các khuyến nghị gia tăng hành vi đạo đức nghề nghiệp kế toán của sinh viên bao gồm nâng cao nhận thức đạo đức ở sinh viên, trau dồi giá trị cá nhân, và đẩy mạnh tầm quan trọng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 
Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp, Kế toán, Sinh viên, Trường đại học Thủy Lợi
Astract:
Accounting professional ethics helps accountants maintain the right professional attitude, thereby contributing to the protection and enhancement of professional reputation. Proper awareness and understanding of accounting professional ethics is extremely necessary for accountants, especially accounting students. Because, if you do not understand and have a good understanding of accounting professional ethics, fraudulent acts in accounting can appear and cause heavy financial losses not only for businesses but also for businesses. whole economy. Therefore, research on the factors affecting the accounting professional ethics of accounting students is considered an important direction. The research results show that there are three factors affecting the ethical behaviour of accounting students, namely Personal Values, Professional Ethical Standards and Awareness of Professional Ethics. Findings from the research results are the basis for proposing recommendations to increase students' ethical behaviour in accounting, including improving students' ethical awareness, cultivating personal values, and promoting an emphasis on the importance of professional ethical standards.
Keywords: Professional Ethics, Accounting, Students, Thuyloi University
JEL Classifications: I23, N29, M40
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202312

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top