thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

11:17 11/08/2023

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế toán quản trị chi phí theo phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen Costing” tại các DN Nhật Bản trên địa bàn TP.HCM

Trần Phúc Hậu
Aureole Information Technology Inc.
Mitani Sanyo Group
 
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đo lường những yếu tố tác động đến việc áp dụng phương pháp Kế toán quản trị chi phí (KTQTCP) theo phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen costing” tại các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Trên cơ sở khảo sát, phân tích, xử lý, đánh giá các kết quả đã thu được để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc áp dụng phương pháp Kế toán quản trị chi phí theo phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen costing” tại các DN Nhật Bản nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hòa nhập và phát triển tại thị trường Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện phân tích 160 mẫu khảo sát tại các DN Nhật Bản ngành công nghệ thông tin trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu  kết  hợp định tính và định lượng.  Kỹ thuật  phân  tích  bao  gồm thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích EFA, hồi quy tuyến tính. Có 05 nhân tố có tác động tích cực đến vận dụng phương pháp kế toán quản trị chi phí theo phương pháp cải tiến liên tục “Kaizen costing” tại các DN Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, gồm: Nhân tố áp lực cưỡng ép, phong cách lãnh đạo, định hướng chiến lược, cạnh tranh và năng lực kế toán viên.
Từ khóa: Quản trị chi phí, DN Nhật Bản, Kaizen costing.
Abstract:
The objective of the study is to identify and measure the factors that affect the application of the "Kaizen costing" continuous improvement cost accounting method in Japanese businesses in Ho Chi Minh City. Based on the survey, analysis, processing, and evaluation of the results, some solutions are proposed to enhance the application of the "Kaizen costing" cost management accounting method in Japanese businesses and increase their competitiveness in the context of integration and development in the Vietnamese market. The study analyzes 160 survey samples from Japanese information technology companies in Ho Chi Minh City, using a combination of qualitative and quantitative research methods. The analysis techniques include descriptive statistics, reliability tests, EFA analysis, and linear regression. There are 05 positive factors that have a significant impact on the application of the "Kaizen costing" continuous improvement cost management accounting method in Japanese businesses in Ho Chi Minh City, including The factors include coercive pressure, leadership style, strategic orientation, competition, and the ability of accountants.
Keywords: Cost management, Japanese businesses, Kaizen costing.
JEL Classifications: M40, M49, M41
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202315

 

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top