Xây dựng định mức và dự toán chi phí sản xuất trong kế toán quản trị

18:30 06/06/2024
Cỡ chữ

TS. Dương Thị Vân Anh

Tóm tắt
Mục tiêu của các nhà quản trị doanh nghiệp (DN) là tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu này thì các nhà quản trị DN phải quản lý và kiểm soát được chi phí đầu vào, đầu ra của từng hoạt động diễn ra trong DN. Một trong những căn cứ để kiểm soát chi phí chính là dự toán chi phí. Dự toán chi phí giúp các nhà quản trị hoạch định chiến lược kinh doanh trước khi bước vào hoạt động của DN. Khi các mục tiêu đã được xác lập, các nhà quản trị sẽ đánh giá được kết quả thực hiện với kế hoạch đề ra và kiểm soát được sự phát sinh nguồn lực trong DN. Trong phạm vi bài viết này, tác giả quan tâm đến việc lập dự toán sản xuất và xây dựng định mức chi phí tiêu chuẩn. Đây chính là căn cứ quan trọng để các nhà quản trị giám sát tình hình thực hiện dự toán chi sản xuất của DN.
Từ khóa: định mức chi phí, dự toán chi phí, phương pháp xác định định mức chi phí và dự toán chi phí.
Abstract
The goal of business administrators is to maximize profits in production and business activities. To achieve this goal, business administrators must manage and control the input and output costs of each activity occured in the business. One of the bases for cost control is cost estimation. Cost estimates help managers plan business strategies before entering into business operations. Once the goals have been established, managers will be able to evaluate results of implementation with the set plan and control the generation of resources in the business. Within scope of this article, the author is interested in making production estimates and  establishing standard cost norms. This is an important basis for administrators to monitor the implementation of   production expenditure estimates of enterprises.
Keywords: cost norms, cost estimates; methods for determining cost norms and cost estimates
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202406

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo