Vận dụng phương pháp phân tích C-V-P cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

15:53 08/05/2024
Cỡ chữ

ThS. Phan Hồng Nhung – TS. Nguyễn Bích Hương Thảo*
*Khoa Kế toán Tài chính, Trường Đại học Nha Trang


Tóm tắt
Nhờ những điều kiện tự nhiên thuận lợi, chế biến thủy sản đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của TP Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Tuy nhiên, hiện tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản (DNCBTS) trên địa bàn TP Nha Trang vẫn chưa quan tâm đúng mức đến việc ứng dụng linh hoạt các phương pháp quản trị chi phí tiên tiến dẫn đến mức độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Mục tiêu của bài viết này, nhằm đưa ra những gợi ý vận dụng phương pháp phân tích C-V-P (Cost – Volume – Profit) trong hoạt động quản lý và điều hành cho các DNCBTS trên địa bàn TP Nha Trang, nhằm giúp các doanh nghiệp (DN) này kiểm soát tốt chi phí, xác định giá bán và cơ cấu sản phẩm sản xuất phù hợp cũng như lựa chọn được những phương án kinh doanh hợp lý, từ đó tạo ra được lợi thế cạnh tranh với nhiều DN cùng ngành trong và ngoài nước.
Từ khóa: C-V-P, chế biến thủy sản, quản trị chi phí.
Abstract
Thanks to favorable natural conditions, seafood processing has become one of the key economic sectors of Nha Trang City in particular and Khanh Hoa province in general. However, seafood processing enterprises in Nha Trang City have not currently paid enough attention to the flexible application of advanced cost management methods, leading to the level of development is not adequate to their potential. The goal of this article is to provide suggestions for applying the C-V-P analysis method in management and operation activities for seafood processing enterprises in Nha Trang City, aims to help these businesses control costs well, determine selling prices, choose appropriate product mix and make reasonable business decisions, thereby creating a competitive advantage with many domestic and foreign enterprises in the same industry.
Keywords: C-V-P, Seafood processing, cost management.
JEL Classifications: M00, M40, M41.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202407
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo