Vận dụng kế toán quản trị chi phí tại trong các doanh nghiệp thương mại ngành mỹ phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16:19 04/07/2024
Cỡ chữ

CN. Phan Ngọc Chánh*
*Khoa Tài chính – Thương mại
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) 

Tóm tắt 
Nghiên cứu này được thực hiện, nhằm đo lường các nhân tố ảnh hưởng việc vận dụng kế toán quản trị chi phí (KTQTCP) trong các doanh nghiệp thương mại (DNTM) ngành Mỹ phẩm trên địa bàn TP.HCM. Mẫu khảo sát gồm 186 cá nhân là cán bộ công nhân viên của các doanh nghiệp (DN) này. Tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng thông mô hình hồi quy đa biến để thực hiện đề tài. Kết quả khẳng định, các nhân tố Áp lực cưỡng ép; Quan điểm của nhà quản trị; Tính hiệu quả cung cấp thông tin kế toán; Phương pháp, kỹ thuật vận dụng; Trình độ nhân viên kế toán và Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có ảnh hưởng cùng chiều đến việc vận dụng KTQTCP của các đơn vị. 
Từ khóa: kế toán quản trị chi phí, doanh nghiệp thương mại, ngành mỹ phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Abstract  
This study was conducted to measure the factors affecting the application of cost management accounting in commercial enterprises in the cosmetics industry in Ho Chi Minh City. The survey sample included 186 individuals who are employees of these enterprises. The author used a combination of qualitative and quantitative research methods through multivariate regression models to study the topic. The results confirm the factors of Coercive pressure; Administrator’s perspective; Efficiency in providing accounting information; Methods and techniques of application; Qualifications of accounting staff; Level of IT application influence on the application of cost management accounting in businesses. 
Keywords: Cost management accounting, commercial enterprises, cosmetics industry, Ho Chi Minh City. 
JEL Classifications: M40, M48, M49. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202407

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo