Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong đổi mới chính sách tài khóa

16:15 08/05/2024
Cỡ chữ

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

Tóm tắt:
Trong nền kinh tế thị trường, để phát triển kinh tế nhanh, ổn định,bền vững rất cần có hệ thống chính sách kinh tế, trong đó có chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tài khóa nói riêng. Chính sách tài khóa đóng vai trò rất quan trọng trong điều hành vĩ mô nền kinh tế. Vì vậy, rất cần xây dựng, phát triển và đổi mới chính sách tài khóa một cách linh hoạt và phù hợp nhất với nền kinh tế. 
Chính sách tài khóa là công cụ để chính phủ sử dụng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thông qua chính sách thu, chính sách chi tiêu, mua sắm và chính sách thuế. Với điều kiện bình thường, chính sách tài khoá được sử dụng để tác động vào tăng trưởng kinh tế, vào ổn định kinh tế.Cần nâng cao hiệu quả, phát huy tốt nhất tính tích cực, hạn chế các tác động bất lợi của chính sách tài khóa lên kinh tế vĩ mô cần rất nhiều giải pháp từ nhiều phía. Trong đó có vai trò của kiểm toán nhà nước
Kiểm toán nhà nước với chức năng kiểm tra, đánh giá, xác nhận và tư vấn sẽ đánh giá và phát hiện những khiếm khuyết, kẽ hở của chính sách, những thực tế trong thực hiện chính sách tài khóa. Từ đó có vai trò quan trong góp phần hoạch định, hoàn thiện chính sách tài khóa, điều hành chính sách tài khóa trong thực tiễn. 
Từ khóa: Chính sách tài khóa, Ngân sách nhà nước, Kiểm toán nhà nước
Abstract:
In a market economy, for rapid, stable and sustainable economic development, it is necessary to have a system of economic policies, including macroeconomic policies in general and fiscal policies in particular. Fiscal policy plays a very important role in macroeconomic management. Therefore, it is necessary to build, develop and innovate fiscal policy in a flexible and most suitable way for the economy
Fiscal policy is a tool for the government to use to regulate the macro economy, through revenue policy, spending policy, procurement and tax policy. Under normal conditions, fiscal policy is used to impact economic growth and economic stability. It is necessary to improve efficiency, maximize positivity, and limit adverse impacts of Fiscal policy on the macroeconomy needs many solutions from many sides. This includes the role of the state audit
The state audit, with the functions of inspection, evaluation, confirmation and consulting, will evaluate and detect deficiencies and loopholes in policies and realities in implementing fiscal policies. From there, it plays an important role in contributing to planning, perfecting fiscal policy, and administering fiscal policy in practice
Key word: Fiscal policy, State budget, State audit
JEL Classifications: H60, H61, H69
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202401

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo