Triển khai thành công nhiệm vụ của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 6 tháng cuối năm 2022

22:18 19/01/2023
Cỡ chữ

Tham dự hội nghị có đầy đủ lãnh đạo và nhân viên của văn phòng, với sự tham dự của các ủy viên thường vụ ban chấp hành.

Hội nghị đánh giá cao, trong những tháng đầu năm, Hiệp hội đã triển khai và làm nhiều việc. Một số bộ phận và các hội thành viên duy trì hoạt động và hoạt động khá hiệu quả như: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán; Chi hội Kế toán hành nghề; Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc; Hội Kế toán tỉnh Nam Định; Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh,…

Nhưng còn một số việc chưa làm, không triển khai được như: sửa đổi, xây dựng mới các quy chế, các quy định nội bộ, triển khai Điều lệ Hiệp hội. Nhiều công việc đã có chủ trương, đã có sự phân công nhưng vẫn chưa làm, không có người làm; tổng thư ký và chánh văn phòng chưa chủ động trong công việc.

Lãnh đạo yêu cầu, cần xác định và phân công, bàn giao công việc rõ hơn và cụ thể hơn, quy định thời gian phải hoàn thành; tăng cường trách nhiệm và tính chủ động; tăng cường đôn đốc, nhắc việc của văn phòng.

Thảo luận về nhiệm vụ và các giải pháp cần triển khai trong 05 tháng cuối năm 2022, Hội nghị đã nêu nhiều giải pháp và nhất trí tập trung triển khai 10 hoạt động lớn:

Một là, cần tiếp tục triển khai Điều lệ Hiệp hội, trong đó tập trung chỉ đạo và hỗ trợ các hội thành viên thực hiện các thủ tục cần thiết, để tổ chức lại chi hội, phân hội. Đồng thời, hoàn thành các thủ tục hành chính, thông tin, truyền thông về Hiệp hội. Đồng chí Vũ Hữu Nam chỉ đạo văn phòng thực hiện nhiệm vụ này, thực hiện ngay các biện pháp và liên hệ với các hội thành viên; tổ chức hội nghị bàn biện pháp triển khai và những việc cần làm; tổ chức lại hoạt động của văn phòng Hiệp hội;  Thực hiện rà soát và hoàn thiện các quy chế hoạt động, các quy định nội bộ; cần kiện toàn và bổ sung nhân sự cho bộ phận giúp việc; phân công triển khai công việc rõ ràng, có theo dõi và đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện, có đánh giá, tổng kết.

Hai là, tổ chức Hội nghị Thường vụ lần thứ 5 và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, đã được dự định từ tháng 5 và 6/2022. Tổng Thư ký – Vũ Hữu Nam có trách nhiệm chuẩn bị chương trình nội dung, dự kiến thời gian họp và các điều cần thiết trình chủ tịch quyết định. Thời gian họp, tốt nhất là hạ tuần tháng 8 và họp tại Hà Nội, sẽ sớm có thông báo gửi các ủy viên ban chấp hành. Các ban chuyên môn của Hiệp hội cần tổ chức họp hoặc hội ý, để bàn các công việc và phân công người chịu trách nhiệm.

Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện, đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên  coi đây là lợi thế và nhiệm vụ trọng yếu của Hiệp hội. Tăng cường quan hệ hợp tác và phối hợp với các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước, các học viên, các trường đại học. Triển khai hai nhiệm vụ khoa học năm 2022: “Hội thảo khoa học” và in “Sổ tay Kiểm toán nội bộ” cung cấp cho hội viên. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đề tài khoa học với Kiểm toán Nhà nước và hai nhiệm vụ khoa học năm 2023, do Liên hiệp hội giao.

Bốn làchuẩn bị SMO, Action Plan (tiếng Việt và tiếng Anh) theo yêu cầu IFAC, xây dựng chương trình kế hoạch tham dự Đại hội IFAC 21, Hội nghị Ban Chấp hành AFA 134, tham gia các hoạt động AFA, các đề án AFA, thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch AFAS. Đồng chí Phạm Ngọc Hoàng Thanh thực hiện dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đặng Văn Thanh và đồng chí Đoàn Xuân Tiên, sự hỗ trợ của văn phòng Hiệp hội.

Năm là, bố trí làm việc với lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính; tham gia triển khai chiến lược kế toán, kiểm toán; triển khai IFRS; tham gia kiểm tra hoạt động dịch vụ; khảo sát thực tế làm chính sách. Chủ động tham gia với Bộ Tài chính trong các dự án, các chính sách thuế; nghiên cứu khả năng nguồn kinh phí để bố trí cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính, trong tháng 8 và 9/2022. Bà Hà Thị Tường Vy chịu trách nhiệm, báo cáo Chủ tịch; Ông Vũ Hữu Nam và Bà Trần Thanh Nga chuẩn bị nhận nhiệm vụ theo đăng ký.

Sáu là, tập trung triển khai có kết quả các công việc theo kế hoạch như: phối hợp với MISA tổ chức diễn đàn Tài chính – Kế toán – Kiểm toán (Thượng đỉnh hoặc Quốc gia) thường niên; Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam; phối hợp với ICAEW; Kho bạc Nhà nước; Thuế,… để triển khai các hoạt động. Triển khai tích cực các hoạt động hợp tác và phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, NC9, IIA, tổ chức nghiên cứu khoa học; hội thảo; diễn đàn; đào tạo. Hiệp hội phân công các đơn vị, ban chuyên môn tham gia với Kiểm toán Nhà nước triển khai, nhất là nhiệm vụ NC9, giao cho GS.TS. Đoàn  Xuân Tiên chịu trách nhiệm chính.

Tham gia cùng CIC tổ chức thành công diễn đàn: “Doanh nghiệp Việt Nam chung tay phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam” (đã cam kết và đang triển khai).

Bảy là, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của VAA với AFA, IFAC, về chấp thuận VACPA là thành viên liên kết của AFA; tổ chức tốt việc tham gia Đại hội IFAC lần thứ 21; Hiệp hội chỉ nộp phí tham dự đại hội, cho tối đa 03 lãnh đạo. Mời các đồng chí có nguyện vọng và điều kiện đăng ký tham gia đoàn công tác tham dự đại hội và làm việc với Hội Kế toán Ấn Độ, trên cơ sở tự nguyện và tự trang trải toàn bộ kinh phí.

Tám là, xác lập quan hệ hợp tác với MISA: tiến hành ký kết văn bản hợp tác với MISA và ACCA; tổ chức diễn đàn tài chính kế toán, kiểm toán quốc gia thường niên. Lãnh đạo Hiệp hội nhất trí, tổ chức diễn đàn và chuẩn bị triển khai các hoạt động hợp tác, chủ tịch Hiệp hội sẽ chỉ đạo trực tiếp; lãnh đạo Hiệp hội và văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, tham gia trong 05 ban của diễn đàn.

Chín là, tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (sinh hoạt định kỳ CLBKTT); VICA, (chuẩn bị Kỷ niệm 10 năm VICA); Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán; Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai. Lãnh đạo và trưởng các ban cần chỉ đạo chặt chẽ, để hoạt động có hiệu quả.

Mười là, rà soát các quy chế, sửa đổi hoặc xây dựng mới các quy chế. Giải quyết các vấn đề tài chính, tài sản của Hiệp hội. Đảm bảo đủ kinh phí tối thiểu cho hoạt động; kế toán trưởng cần đôn đốc thu hội phí, thu đóng góp của các tổ chức trực thuộc; tổ chức lại hệ thống hạch toán của văn phòng, cân nhắc xem xét quy chế tài chính của Hiệp hội.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch cũng đã công bố Quyết định tiếp nhận 02 người vào làm việc tại văn phòng của Hiệp hội, giúp tăng cường nhân sự cho Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc và bộ phận tại văn phòng; Chủ tịch đã có sự điều chỉnh phân công công việc cho lãnh đạo Hiệp hội và cán bộ văn phòng.

Bà Đinh Thị Thúy – UVTV trình bày về chủ trương và kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Tài chính – Kế toán – Kiểm toán Việt Nam, mong muốn sự ủng hộ, đồng thuận và tham gia tích cực của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Đồng thời, đề xuất việc ký kết văn bản hợp tác giữa VAA và MISA.

Ông Trịnh Đức Vinh – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc: Báo cáo kết quả hoạt động của CLB trong 7 tháng đầu năm, kết nạp mới 80 hội viên, tổ chức sinh hoạt chuyên môn được 07 lần, với sự tham dự của đông đảo hội viên trong cả nước. Tuy nhiên, cũng đánh giá một số hoạt động chưa hiệu quả, thu phí hội viên còn khó khăn. Hoạt động trong thời gian tới, sẽ tập trung củng cố ban chủ nhiệm, tổ chức các hoạt động chuyên môn, kỳ sinh hoạt; kiến nghị lãnh đạo Hiệp hội về quy chế cho thôi nhiệm vụ thành viên ban chủ nhiệm, bổ sung mới các thành viên tâm huyết, nhiệt tình, được tham gia ký kết các quan hệ hợp tác; tiến hành rà soát hội viên, tiếp tục hoàn thiện phim giới thiệu về Câu lạc bộ.

GS.TS. Chúc Anh Tú – Tổng Biên tập, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán thông báo kết quả hoạt động của Tạp chí: Đề xuất kiến nghị Hiệp hội và các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên cung cấp kịp thời thông tin và hoạt động của đơn vị, để Tạp chí đăng tin kịp thời, nội dung phong phú; Trong kế hoạch công tác, Tạp chí sẽ duy trì phát hành đúng kỳ hạn, nâng cao chất lượng cả tạp chí giấy và tạp chí điện tử; làm thủ tục để nâng điểm cho Tạp chí. Đồng thời, tổ chức các diễn đàn và hội thảo khoa học mang tính quốc gia.

Ông Dương Xuân Sửu – cán bộ văn phòng VAA, đánh giá nội dung thảo luận trong cuộc họp này mang tính chất như nội dung họp ban thường vụ. Cần phân công cụ thể, xác định rõ người phụ trách, người chịu trách nhiệm, người phối hợp và thời gian hoàn thành từng công việc trong kế hoạch hoạt động; văn phòng cần chủ động đề cao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời cho chủ tịch, phó chủ tịch.

4. Kết luận

Chủ tịch Hiệp hội – Đặng Văn Thanh đưa ra kết luận:

Đánh giá tổng quát công việc 07 tháng đầu năm

Hiệp hội đã triển khai và triển khai thành công nhiều hoạt động, tuy nhiên có nhiều việc chưa làm được và có tình trạng trì trệ, bỏ bê công việc. Một số cán bộ chưa thực sự chủ động và tinh thần trách nhiệm chưa cao. Chưa trở lại làm việc bình thường, ngay sau đại dịch Covid-19.

Về công tác 05 tháng cuối năm

Hiệp hội cần tập trung triển khai 10 nhiệm vụ theo kế hoạch, có thông báo kết luận của cuộc họp về từng nhiệm vụ và trách nhiệm triển khai kèm theo. Một số chủ trương về các hoạt động của Hiệp hội sẽ được trình ra hội nghị thường vụ và ban chấp hành, để đảm bảo sự đồng thuận và sự tham gia của các ủy viên ban chấp hành, của toàn Hiệp hội và các hội thành viên.

Để triển khai các hoạt động, chủ tịch yêu cầu lãnh đạo và lãnh đạo văn phòng Hiệp hội, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ như đã phân công trong Nghị quyết của Ban Chấp hành.

Nay phân công và quy định, cụ thể như sau:

 Thứ nhất, Chủ tịch – Ông Đặng Văn Thanh: Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách: công tác tổ chức; thi đua khen thưởng; Tạp chí và tài chính của Hiệp hội.  

 Thứ hai, Phó Chủ tịch – Ông Vũ Hữu Nam: thường trực tại văn phòng Hiệp hội, phụ trách hoạt động văn phòng, công tác hội viên và thực hiện chức trách của Tổng Thư ký Hiệp hội, quy định tại Điều 20 của Điều lệ Hiệp hội; phụ trách công tác kiểm tra của Hiệp hội, trong thời gian Ông Nguyễn Chí Trang vắng.

 Thứ ba, Phó Chủ tịch – Ông Đoàn Xuân Tiênphụ trách hoạt động đối ngoại và hoạt động đào tạo của Hiệp hội.

 Thứ tư, Phó Chủ tịch – Ông Trịnh Đức Vinh:  phụ trách công tác tư vấn, phản biện.

 Thứ năm, Phó Chủ tịch – Ông Nguyễn Tuấn Anh: phụ trách công tác thông tin – truyền thông của Hiệp hội.

 Thứ sáu, các đơn vị trực thuộc: Tạp chí; Trung tâm; VICA; Câu lạc bộ… chủ động triển khai và hoàn thành các công việc theo kế hoạch từ đầu năm; thực hiện nghiêm kỷ luật báo cáo theo quy định.

 Chủ tịch Hiệp hội đồng ý theo nguyện vọng của Ông Vũ Hữu Nam xin không tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán nữa. Ông Nam có trách nhiệm, hoàn thành một số khóa đào tạo đang triển khai dở dang, sắp xếp hồ sơ của trung tâm, để bàn giao.

Chủ tịch sẽ quyết định và giao nhiệm vụ cho Bà Trần Thị Thanh Nga – Phó Giám đốc Trung tâm làm đầu mối và trực tiếp hỗ trợ Phó Chủ tịch – Đoàn Xuân Tiên, trong hoạt động đào tạo của Hiệp hội.   

Chủ tịch giao Ông Dương Xuân Sửu, phụ trách và điều hành công tác văn phòng Hiệp hội, trong thời gian Ông Nguyễn Chí Trang – Chánh Văn phòng vắng mặt, vì công việc riêng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Văn phòng, Kế toán trưởng sẽ có trách nhiệm phối hợp với Ông Sửu, để điều hành công tác văn phòng.

Chúc Vinh

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo