Tổng quan nghiên cứu về kế toán tài sản cố định vô hình và tính thích hợp của thông tin

15:39 08/05/2024
Cỡ chữ

ThS. Nguyễn Thị Bình*
*Học viện Ngân hàng

Tóm tắt
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức, các nguồn lực vô hình đang ngày càng đóng góp to lớn vào sự thành công của các doanh nghiệp. Do đó, hoạt động ghi nhận và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) với các tài sản vô hình cũng được chú trọng, bởi tính chất đặc thù “phi vật chất” của loại nguồn lực này. Trong phạm vi bài báo này, tác giả cung cấp tổng quan về kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình và tính thích hợp của thông tin BCTC với loại tài sản này.
Từ khóa: kế toán, chuẩn mực kế toán, báo cáo tài chính, tài sản cố định vô hình, tính thích hợp.
Abstract
Along with the rapid development of science and technology and the knowledge economy, intangible resources are increasingly contributing greatly to the success of businesses. Therefore, the process of recording and presenting information of intangible assets on the Financial Reportings has been received attention because of the charateristics "non - physical" nature of this type of resource. Within the scope of this article, the author provided an overview of accounting for intangible assets and the relevance of financial statement information for this type of asset.
Keywords: financial reportings, accounting, standards, intangible asssets, relevance.
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202409
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo