Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động

15:19 04/07/2024
Cỡ chữ

Nguyễn Lê Thùy Uyên 
Lê Thị Mỹ Nhân 
Nguyễn Thị Thanh Mai 
Phan Thị Ngọc Mai 
Lê Thị Thanh Tuyến 
TS. Lê Xuân Quỳnh 
*Khoa Kinh tế và Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn

Tóm tắt 
Sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền kiểm soát được xác định là nguyên nhân chính của vấn đề người đại diện, dẫn đến sự chênh lệch giữa lợi ích của người đại diện và người được ủy quyền, từ đó ảnh hưởng đến thành quả hoạt động của công ty. Cơ chế quản trị công ty là phương thức chủ yếu để giải quyết vấn đề đại diện ở mọi cấp độ. Cấu trúc sở hữu đóng vai trò quan trọng trong cơ chế quản trị công ty để giải quyết chi phí đại diện phát sinh từ việc tách quyền sở hữu và quyền kiểm soát. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tổng quan tài liệu về ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động của công ty. 
Từ khóa: quản trị công ty, sở hữu thể chế, thành quả hoạt động, vấn đề đại diện, tổng quan nghiên cứu. 
Abstract  
The separation of ownership and control is the primary cause of agency issues, leading to a divergence of interests between the agent and the principal, thus affecting the company's performance. Corporate governance mechanisms are the main means to address agency issues at all levels. Ownership structure plays a crucial role in corporate governance mechanisms to mitigate agency costs arising from separating ownership and control. This study aims to provide an overview of the impact of ownership structure on corporate. 
Keywords: corporate governance, institutional ownership, performance, agency issues, literature review. 
JEL Classifications: M20, M21, M29. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202417 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo