Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến mức độ công bố thông tin kế toán môi trường của các tác giả tại Việt Nam

18:09 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Lê Thị Huyền Trâm
ThS. Đinh Thị Thu Hiền 
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Tóm tắt 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin (CBTT) kế toán môi trường (KTMT) trong các doanh nghiệp (DN) đóng vai trò hết sức quan trọng giúp các DN có những đánh giá về mức độ CBTT KTMT, cũng như truyền tải các thông điệp cụ thể về các hoạt động và biện pháp bảo vệ môi trường. Bài viết này nhóm tác giả hệ thống hóa, phân tích và đánh giá các nghiên cứu đã thực hiện có liên quan đến CBTT môi trường, các nhân tố tác động đến mức độ CBTT môi trường của các tác giả trong nước.
Từ khóa: nhân tố, mức độ công bố, hệ thống thông tin, kế toán môi trường,…
Abstract
Researching the factors that affect the level of environmental accounting information disclosure in enterprises plays a very important role in helping businesses make assessments on the level of accounting information disclosure. environmental audit as well as conveying specific messages about environmental protection activities and measures. In this article, the authors systematize, analyze and evaluate conducted research related to environmental information disclosure, factors affecting the level of environmental information disclosure by the authors. domestic.
Keywords: factors, level of disclosure, information system, environmental accounting,...
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202411

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo