Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực - Những vấn đề đặt ra

17:14 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Tóm tắt
Việt Nam là quốc gia đông dân số, quy mô nguồn lao động lớn, dân số trẻ với nhiều lợi thế cạnh tranh. Vì thế, trong hơn 03 thập kỷ qua, cùng với hàng loạt cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, ưu đãi đầu tư, lợi thế nguồn nhân lực cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Đến nay, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch đáng kể, từ chỗ phần lớn lao động nông nghiệp, đã dần chuyển sang khu vực công nghiệp, dịch vụ và nguồn lao động chất lượng cao. Nhưng, bên cạnh những kết quả tích cực thì vấn đề đặt ra là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới là công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước, chuyển đổi số với nền tảng công nghệ 4.0 trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
Từ khóa: nguồn nhân lực, chất lượng lao động, lao động, phát triển kinh tế xã hội.
Abstract
Vietnam is a densely populated country, with a large labor force and a young population that holds many competitive advantages. Therefore, over the past three decades, along with a series of economic development mechanisms and policies, investment incentives, the advantage of human resources has also played a crucial role in the country's economic development. Up to now, Vietnam has made significant strides in socioeconomic development, with a notable shift in the labor structure from predominantly agricultural labor to the industrial and service sectors, along with a rise in high-quality labor force. However, alongside these positive outcomes, the issue that arises is to enhance the quality of human resources to meet the demands of the new era - the era of digital transformation with the 4.0 technology platform across all sectors of the economy.
Keywords: Human resource, labor quality, labor force, socioeconomic development.
JEL Classifications: J20, J21, J29.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202422
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo