Thi đua chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

08:00 07/05/2023
Cỡ chữ
ky-giao-uoc-2
Kế hoạch yêu cầu các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua, với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Ảnh tư liệu / https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Mục đích của việc phát động, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước” nhằm phát huy truyền thống tự hào, đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN vượt qua mọi thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN;

Tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được sau 30 năm xây dựng và phát triển KTNN. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bước phát triển tiếp theo và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích góp phần vào sự phát triển KTNN. 

Việc phát động, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước” với nội dung thiết thực, gắn với việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, sôi nổi, sâu rộng, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

 - Kế hoạch số 452/KH-KTNN  nêu yêu cầu - 

Theo đó, một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch bao gồm:

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ năm 2023 và quý I/2024, góp phần thực hiện có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ; không ngừng khẳng định vai trò, vị thế của KTNN trong hệ thống nhà nước pháp quyền, xứng đáng với địa vị pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN, với trọng tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý có liên quan; Hệ thống Chuẩn mực KTNN…;

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn công tác cán bộ trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu biên chế của các đơn vị trực thuộc; đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả;

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện, trọng tâm là các đơn vị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn với định hướng hoạt động của KTNN; 

Phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả tất cả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Phong trào thi đua đặc biệt “Chào mừng Kỳ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”;

Bám sát các nội dung, yêu cầu và giải pháp về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 của KTNN và các văn bản của Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; nhất là trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; giữ vững hình ảnh, lòng tự tôn nghề nghiệp để tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua và tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trong 30 năm, trên mọi lĩnh vực hoạt động. 

“Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua, với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình” – Kế hoạch nêu rõ.

Nguồn:Thi đua chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo