Tác động của đa dạng giới đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính

14:44 07/06/2024
Cỡ chữ

PGS.TS. Phạm Quốc Thuần
Nguyễn Thị Trúc Đào

Tóm tắt
Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu, tìm hiểu mối quan hệ giữa đa dạng giới trong bộ phận lãnh đạo DN và chất lượng thông tin báo cáo tài chính. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp khảo sát trên mẫu nghiên cứu bao gồm 290 DN tại Việt Nam có trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số đa dạng giới càng cao thì chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các DN càng được đảm bảo.
Từ khóa: đa dạng giới, chất lượng thông tin báo cáo tài chính, IASB, Blau index.
Abstract 
This study aims to investigate the relationship between gender diversity in corporate leadership and financial reporting quality. This research was conducted using survey method on a research sample including 290 businesses in Vietnam with headquarters in Ho Chi Minh City. The results showed the positive relationship between these two factors.
Keywords: Gender diversity, Financial reporting quality, IASB, Blau index.
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202402

 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo