Sự quan tâm của nhà đầu tư và tác động tới lợi nhuận của cổ phiếu trong các công ty niêm yết tại Việt Nam

15:30 04/07/2024
Cỡ chữ

TS. Nguyễn Thị Hoa Hồng* 
*Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương

Tóm tắt 
Bài viết nghiên cứu tác động của sự quan tâm của nhà đầu tư tới lợi nhuận của cổ phiếu trong các công ty niêm yết tại Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2021. Bằng cách áp dụng các mô hình hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu cho thấy, công ty trong ngành nào được các nhà đầu tư quan tâm, tìm kiếm sẽ có lợi nhuận của cổ phiếu trong năm tiếp theo cao hơn. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chứng minh được các nhân tố khác bao gồm quy mô công ty, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ lệ giữa giá thị trường và giá sổ sách của cổ phiếu đều có những tác động nhất định đến lợi nhuận của cổ phiếu trong các công ty niêm yết tại Việt Nam. 
Từ khóa: công ty niêm yết, lợi nhuận của cổ phiếu, sự quan tâm của nhà đầu tư, Việt Nam. 
Abstract 
The paper examines the impact of investor attention on stock returns in Vietnamese listed companies during the period of 2011-2021. By employing multivariate regression models, the research results indicate that companies in industries attracting investor attention tend to experience higher stock returns in the following year. Additionally, the paper also demonstrates that other factors including firm size, return on total assets (ROA), and the market-to-book ratio have certain effects on stock returns in Vietnamese listed firms. 
Keywords: listed companies, stock returns, investor attention, Vietnam. 
JEL Classifications: M20, M21, M29. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202415

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo