thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

11:00 11/08/2023

Nghiên cứu về ý định học tập suốt đời của sinh viên kế toán-kiểm toán trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Trần Anh Hoa, Hà Xuân Thạch, Phạm Trà Lam, 
Trần Thị Phương Thanh, Đậu Thi Kim Thoa

 Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt:
Hệ thống giáo dục và đào tạo đại học đã có những thay đổi tích cực bởi sự gia tăng nhanh chóng của tri thức nhân loại và sự xuất hiện của các nghề nghiệp mới do sự thay đổi nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Tuy nhiên, những thành tựu cùng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ cũng đặt ra các thách thức với hệ thống giáo dục đại học của mọi quốc gia. Trong đó, tồn tại nhu cầu cập nhật liên tục các kiến thức và kỹ năng mới cho người lao động để hình thành “văn hóa học tập suốt đời”. Gắn trong bối cảnh của nghề nghiệp kế toán, nghiên cứu này được tiến hành nhằm kiểm tra các yếu tố tác động đến ý định học tập suốt đời của sinh viên kế toán. Dựa vào lý thuyết hành vi dự tính (TPB) và một số nghiên cứu liên quan, nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 208 sinh viên đang học ngành kế toán, kết quả phân tích PLS cho thấy nhận thức kiểm soát hành vi, tính tự nguyện và ảnh hưởng của xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến ý định học tập suốt đời của sinh viên kế toán. Bên cạnh đó, nhận thức tính hữu ích của học tập suốt đời cũng có tác động đến ý định học tập suốt đời của sinh viên nhưng tác động không lớn. Từ các kết quả nghiên cứu, bài viết đã bàn luận về một số hàm ý quản trị để tăng cường ý định học tập suốt đời của sinh viên kế toán.

Từ khóa: Ý định học tập suốt đời, sinh viên kế toán, Việt Nam
Abstract:
Since the rapid human knowledge increase and the emergence of new careers in the fourth industrial revolution age, the higher education and training system has undergone positive changes. However, the achievements and quickly changing technology also pose challenges to the higher education systems for all countries. There exists a demand for higher education and the training system has undergone positive changes since the rapid human knowledge increase and the emergence of new careers in the fourth industrial revolution age update new knowledge and skills for the workforce, which supports for lifelong learning culture. From the accounting aspect, this study examines the factors that influence the lifelong learning intention of accounting students in Vietnam. Based on the Theory of Planned Behavior (TPB) and empirical studies with data from 208 accounting students, PLS analysis showed that perceived behavioral control, voluntariness, and social influence accounting students' lifelong learning intention. Furthermore, the perceived usefulness of lifelong learning also has an impact on students' lifelong learning intention; however, the impact is not large. From the findings, the article has discussed some implications to enhance the lifelong learning intention of accounting student
Key words: Lifelong learning intention, Accounting students, Vietnam
JEL Classifications: M30, M40, M49
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202311

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top