thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:46 16/02/2023

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG

RESEARCH OF AWARENESS ON APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL STANDARDS IN ENTERPRISES IN DA NANG CITY

ThS. Trương Văn Trí
Trường Đại học Đông Á

TÓM TẮT

Hội nhập quốc tế là một xu hướng đúng đắn và trong quá trình đó, việc xây dựng một môi trường thông tin minh bạch, có tính thống nhất so với các thông lệ quốc tế có ý nghĩa rất lớn, làm giảm chi phí xã hội và tạo điều kiện giao thương quốc tế. Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đối tượng điều tra là quản lý kế toán và kế toán viên tại các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng. Phân tích dữ liệu cho thấy nhận thức của những người làm kế toán trên địa bàn TP Đà Nẵng về kế toán quốc tế chưa cao, cần phải được tập huấn và dịch các chuẩn mực này ra tiếng Việt để hiểu được lợi ích khi áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Nghiên cứu là cơ sở cho hàm ý chính sách để phát huy được những tín hiệu tích cực của giới hành nghề kế toán và đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình hội tụ với các Chuẩn mực kế toán quốc tế của các kế toán trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Từ khoá: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, kế toán, hội tụ, Đà Nẵng.

ABSTRACT

International integration has been considered as a righteous trend that enterprises have been following, in which building up a transparent and unified environment in compliance with international standards shall bring about a significant meaning. It will allegedly reduce social costs and provide opportunities for international trades. This paper is to evaluate the readiness in applying International Financial Reporting Standards (IFRS) in local enterprises in Danang city. Accordingly, the objects to be studied and interviewed are managerial and general accountants working at those enterprises. Analyzing the data shows that the awareness of international standards in accounting of those interviewed accountants is not adequate, and insufficient. Therefore, there is a need that those accountants should be trained and provided greater accesses to Vietnamese-translated international standards, whereby they might understand the benefits in applying the IFRS. This paper also lays down fundamental implications where reforming policies are thought and designed to bring about positive signals in developing solutions to promote the process of integration with international accounting standards of enterprises in Danang city.

Key words: International financial reporting standards(IFRS), accounting, international integration, Danang.

JEL: M00, M40, M49

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top