thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:27 16/02/2023

Nghiên cứu mối liên hệ ESG với sự phát triển của thị trường tài chính

Research on the relationship between ESG and the development of financial markets

TS. Cao Minh Tiến
Học viện Tài chính

Tóm Tắt: Sự đồng vận động giữa sự phát triển của thị trường tài chính và các khoản đầu tư có tính đến các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) bằng cách nghiên cứu mối liên hệ giữa hai lợi nhuận theo thời gian và không gian tần số. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa thị trường tài chính nói chung và các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn ESG nói riêng bằng cách sử dụng dữ liệu hàng ngày từ năm 2007–2021 cho 19 quốc gia đang phát triển và 19 quốc gia đã phát triển. Kết quả của cho thấy các mô hình vận động đáng kể giữa ESG và sự phát triển của thị trường tài chính ở các tần suất, thang thời gian và giai đoạn mẫu khác nhau ở tất cả các quốc gia, đặc biệt là trong thời kỳ hỗn loạn tài chính. Phần lớn, ghi nhận các biến động tích cực  giữa lợi nhuận từ đầu tư vào thị trường tài chính và lợi nhuận ESG nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường tài chính

Từ khóa: ESG, nhà đầu tư, thị trường tài chính, phát triển

Abstract: The synergies between financial market developments and Environmental, Social, and Governance (ESG) investments by studying the link between the two returns over time and frequency space. Interdependence between financial markets in general and ESG-qualified businesses, in particular, using daily data from 2007–2021 for 19 developing and 19 developed countries. Our results show significant dynamic patterns between ESG and financial market development at different frequencies, time scales, and sample periods in all countries, especially during the period. financial turmoil. Most of the time, positive fluctuations between the return from investment in the financial market and the ESG profit were recorded in order to move towards the sustainable development of the financial market.

JEL: E20, E40, E42

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top