Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tại Việt Nam – Tổng quan nghiên cứu

15:17 08/05/2024
Cỡ chữ

ThS. Lương Thị Thúy Diễm*
* Khoa Kinh tế và Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn

Tóm tắt:
Vấn đề ô nhiễm môi trường là một thách thức nghiêm trọng đối với toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế tỷ lệ thuận với những tác động tiêu cực của các doanh nghiệp (DN) trong việc phát thải ra môi trường, trong đó có các DN sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất. Thực trạng này đòi hỏi các DN phải quan tâm hơn đến việc áp dụng kế toán quản trị môi trường để cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường của tổ chức cũng như có trách nhiệm hơn với môi trường. Bài báo này nhằm tổng quan các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị môi trường nhằm làm cơ sở cho việc áp dụng kế toán quản trị môi trường tại các DN sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tại Việt Nam. 
Từ khóa: kế toán quản trị môi trường, DN sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất
Abstract:
The problem of environmental pollution is a serious challenge globally. The strong development of economies is proportional to the negative impacts of businesses in releasing emissions into the environment, including businesses producing chemicals and chemical products. This situation requires businesses to pay more attention to the application of environmental management accounting to improve the organization's environmental performance as well as be more responsible to the environment. This study aims to summarize research on factors affecting the application of environmental management accounting in order to serve as a basis for the application of environmental management accounting in enterprises producing chemicals and chemical products in Vietnam.
Keywords: environmental management accounting, enterprises producing chemicals and chemical products
JEL Classifications: M40, M41, M49
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202412
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo