Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường Đại học Quy Nhơn

17:19 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Trần Xuân Quân

Nguyễn Phước Lâm

Lê Thị Tiết Nhi 

Lê Thị Huyền

Trần Nguyễn Yến Ngọc

Phạm Hồng Vân

Tóm tắt
Khả năng học tập của sinh viên không chỉ kết thúc ở điểm số, mà còn thể hiện ở khả năng áp dụng kiến thức và phát triển các kỹ năng quan trọng. Nghiên cứu này chú trọng vào Khoa Kinh tế và Kế toán, Khoa Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh, Đại học Quy Nhơn, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thành tích học tập và đề xuất giải pháp, như cải thiện chất lượng giảng dạy và hỗ trợ tài chính. Kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ gia tăng năng lực học tập của sinh viên và cung cấp thông tin quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. 
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 250 sinh viên chính quy của các khối, các ngành có liên quan với ngành kinh tế. Nguồn số liệu được nhóm nghiên cứu thu về bằng phương pháp nghiên cứu tổng hợp. Kết quả nhận lại được cho biết rằng, động cơ học tập, phương pháp học tập của sinh viên ảnh hưởng như thế nào, cách thức giảng dạy của giảng viên, mức độ ảnh hưởng cũng như là vai trò của gia đình tác động mạnh mẽ đến kết quả học tập của sinh viên. Dựa trên các số liệu đó, nhóm nghiên cứu đã đề ra một số giải pháp để sinh viên, giảng viên và khoa, cũng như là nhà trường có thể khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng học tập, thành tích của sinh viên trong trường nói chung và chuyên ngành kinh tế nói riêng.
Từ khóa: kết quả học tập, sinh viên, phương pháp học tập, phương pháp giảng dạy.
Abstract
A student's ability to learn does not end only in grades, but is also expressed in the ability to apply knowledge and develop important skills. This study focuses on the Faculty of Economics & Accounting and the Faculty of Finance, Banking & Business Administration of Quy Nhon University, analyzing factors affecting academic achievement and proposing solutions such as improving quality. teaching and financial support. Research results can help increase students' learning ability and provide important information to improve the quality of education. The research team conducted a survey of 250 full-time students from majors and sectors related to economics. Data sources were collected by the research team using the general research method. The results show that students' learning motivation and learning methods are influenced by the teaching methods of lecturers, the level of influence as well as the strong role of family. to student learning outcomes. Based on those data, the research team has proposed a few solutions that students, lecturers, faculties as well as the school can overcome to improve the quality of learning and achievement of students in school. in general and economics in particular
Keywords: study result, students, learning methods, teaching methods.
JEL Classifications: I20, I23, I29.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202420

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo