Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố ngẫu nhiên đến mức độ sử dụng các thước đo hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

16:10 04/07/2024
Cỡ chữ

PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi *Trường Đại học Thủy lợi  
TS. Ngô Thị Trà **Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

Tóm tắt   
Đo lường và đánh giá hiệu quả kinh doanh (HQKD) có vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp (DN). Các thước đo hiệu quả tài chính đã bộc lộ nhiều bất cập như khuyến khích các hoạt động ngắn hạn, không gắn với chiến lược kinh doanh của DN. Xu hướng sử dụng các thước đo tài chính kết hợp với các thước đo phi tài chính gắn chiến lược để đánh giá HQKD của các DN ngày càng phổ biến. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng sử dụng các thước đo đánh giá HQKD và xác định ảnh hưởng của một số yếu tố ngẫu nhiên đến mức độ sử dụng các thước đo HQKD trong các DN sản xuất Việt Nam. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống thước đo đánh giá HQKD trong các DN sản xuất Việt Nam.   
Từ khóa: thước đo tài chính; thước đo phi tài chính.   
Abstract   
Measuring and evaluating business performance plays an important role in corporate governance. Financial performance measures have revealed many shortcomings such as encouraging short-term activities that are not linked to the business strategy of the enterprise. The trend of using financial measures combined with non-financial measures linked to strategy to evaluate the business performance of businesses is increasingly popular.   
The objective of this study is to evaluate the current status of using operational efficiency measures and determine the influence of some random factors on the level of use of operational efficiency measures in Vietnamese manufacturing enterprises. The article also offers a number of recommendations that contribute to perfecting the measurement system to evaluate business efficiency in Vietnamese manufacturing enterprises.   
Keywords: financial measures; non-financial measures.   
JEL Classifications: M20, M21, M29.   
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202410

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo