thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

11:11 11/08/2023

Một số vấn đề về xử lý hóa đơn có sai sót và hóa đơn phản ánh giảm trừ doanh thu

Nguyễn Thị Chinh Lam 
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tóm tắt:
Hóa đơn là một chứng từ quan trọng tại các đơn vị phản ánh nghiệp vụ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong công tác quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, cơ quan quản lý có nhiều văn bản quy định nhằm kiểm soát, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình lập, sử dụng, lưu trữ hóa đơn. Tuy nhiên, trên thực tế có thể do nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan vấn đề sai phạm về hóa đơn vẫn xảy ra làm ảnh hưởng đến số liệu trên các báo cáo thuế và cũng làm ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế của các đơn vị tổ chức. Một trong những trường hợp cần quan tâm và có thêm những hướng dẫn cụ thể đó là vấn đề xử lý hóa đơn có sai sót và hóa đơn phản ánh nghiệp vụ giảm trừ doanh thu.
Từ khóa: hóa đơn, hóa đơn điện tử, xử lý hóa đơn có sai sót, giảm trừ doanh thu…
Abstract: 
Invoice is an important document at companies reflecting the transaction of buying and selling goods and providing services. In the govermen’s management in the field of accounting, the management agency has many regulations to control and guide the companies in the process of making, using and storing invoices. However, in fact, it may be due to objective and subjective reasons that errors with invoices still occur, affecting the data on tax reports the determination of obligations tax. One of the cases that needs attention and specific instructions is the problem of handling invoices with errors and invoices reflecting revenue deduction.
Key words: invoice, e- invoice; handling error invoice; revenue deduction
JEL Classifications: M20, M40, M49
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202314

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top