Một số giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đấy áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp ở việt nam

16:12 04/07/2024
Cỡ chữ

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư* - ThS. Phạm Thị Phượng*  
*Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Tóm tắt   
Trong xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu, để thu hút đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần phải cung cấp các báo cáo tài chính (BCTC) minh bạch, chất lượng cao theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Tính đến nay, có 166 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng IFRS theo nhiều hình thức khác nhau. Hơn nữa, tại nhiều nước IFRS đã thay thế các chuẩn mực kế toán quốc gia nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Không ngoại lệ, Việt Nam cũng đã phê duyệt đề án áp dụng IFRS thông qua Quyết định 345/QĐ-BTC. Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam theo 03 giai đoạn, từ năm 2020 đến năm 2025, tiến tới bắt buộc áp dụng IFRS tại các DN trong mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trừ một số nhóm DN không đủ điều kiện áp dụng IFRS. Bài viết đề cập đến những thuận lợi, thách thức cho các DN Việt Nam khi áp dụng IFRS và đưa ra một số giải pháp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy việc áp dụng IFRS ở Việt Nam.   
Từ khoá: IFRS, áp dụng, thuận lợi.   
Abstract   
In the trend of global economic integration, to attract investment and increase competitiveness in the global market, Vietnamese businesses need to provide transparent, high-quality financial reports according to Standards. International Financial Reporting (IFRS). Up to now, there are 166 countries and territories applying IFRS in many different forms. Furthermore, in many countries IFRS has replaced National Accounting Standards to attract foreign investors. No exception, Vietnam has also approved the project to apply IFRS International Financial Reporting Standards through Decision 345/QD-BTC. Project to apply IFRS in Vietnam in 3 phases from 2020 to 2025, moving towards mandatory application of IFRS in businesses in all fields and all economic sectors, except for some groups of businesses that are not eligible to apply. use IFRS. The article mentions the advantages and challenges for Vietnamese businesses when applying IFRS and offers some solutions to create favorable conditions to promote the application of IFRS in Vietnam.    
Keywords: IFRS, application, beneficial.   
JEL Classifications: M40, M41, M49.   
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202409

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo