Mối quan hệ giữa quyền lực cơ quan thuế và hành vi tuân thủ thuế tự nguyện - Tiếp cận theo lý thuyết độ dốc trơn trượt

15:26 04/07/2024
Cỡ chữ

TS. Nguyễn Thị Phương Hồng* 
*Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt 
Để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, việc làm sao để người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và rõ ràng là, để người nộp thuế có hành vi tuân thủ pháp luật thuế thì việc các cơ quan chức năng liên quan ban hành các quy định rõ ràng, đầy đủ và có những chế tài xử lý kịp thời, thích hợp. Thông qua đó, thể hiện quyền lực của các cơ quan nhà nước (và cụ thể ở đây là các cơ quan thuế) là rất cần thiết. Nghiên cứu này sẽ xem xét mối quan hệ tác động giữa quyền lực của cơ quan thuế và hành vi tuân thủ pháp luật thuế, dưới góc tiếp cận của lý thuyết độ dốc trơn trượt, đồng thời sử dụng số liệu thu thập được từ các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm định cho mối quan hệ này. 
Từ khóa: quyền lực hợp pháp, quyền lực cưỡng chế, tuân thủ thuế tự nguyện, lý thuyết độ dốc trơn trượt. 
Abstract 
With a purpose of ensuring revenue for the State budget, it is extremely important for taxpayers to comply with tax laws. Furthermore, it is clear that in order for taxpayers to comply with tax laws, it is necessary for relevant authorities to issue clear and complete regulations and have timely and appropriate sanctions. Thereby, demonstrating the power of state agencies (and specifically here tax authorities) is essential. This study will examine the relationship between the power of tax authorities and tax law compliance from the perspective of slippery slope theory, and use data collected from businesses in Ho Chi Minh City to examine this relationship. 
Keywords: legal power, coercive power, voluntary tax compliance, slippery slope theory. 
JEL Classifications: H20, H25, H29.

DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202416

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo