KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cấp độ 1 và 2

13:32 19/01/2023
Cỡ chữ

1-2a

KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cấp độ 1 và 2 – Ảnh minh họa: sav.gov.vn

Mục tiêu của Chương trình bồi dưỡng ngạch KTV cấp độ 1 nhằm trang bị cho học viên những kiến thức căn bản về pháp luật kinh tế; hiểu biết về KTNN, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của KTV nhà nước; chuẩn mực, quy trình kiểm toán; các kỹ năng làm việc trong hoạt động kiểm toán mà một KTV cần phải có để thực hiện công việc trong giai đoạn đầu bước vào nghề. Đây là kiến thức nền tảng phục vụ cho học viên học các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán trong các chương trình về sau.

Đối tượng bồi dưỡng của Chương trình là công chức, viên chức được tuyển dụng vào KTNN (trừ các công chức, viên chức có học vị Tiến sĩ và công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên); các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán.

Tổng thời gian đào tạo của Chương trình là 320 tiết.

Đối với Chương trình bồi dưỡng ngạch KTV cấp độ 2, mục tiêu nhằm trang bị cho học viên những kiến thức quản lý về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kiểm toán lĩnh vực công của KTNN; kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán nói chung để học viên có thể thực hiện nhiệm vụ ở cấp bậc KTV, sau khi học viên được học Chương trình bồi dưỡng KTV cấp độ 1; giúp KTV tích lũy kiến thức và kỹ năng cần thiết để hành nghề kiểm toán lĩnh vực công một cách độc lập.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Chương trình là những công chức làm công tác kiểm toán đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng KTV cấp độ 1; những công chức mới được tiếp nhận về KTNN để làm công tác kiểm toán; công chức, viên chức khác trong Ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch KTV đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng KTV cấp độ 1; các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tổng thời gian đào tạo của Chương trình là 320 tiết.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2021. Trong đó, Quyết định số 2074/QĐ-KTNN thay thế Quyết định số 1527/QĐ-KTNN ngày 02/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch KTV cấp độ 1 (sửa đổi); Quyết định số 2075/QĐ-KTNN thay thế Quyết định số 06 ngày 04/01/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch KTV cấp độ 2 (sửa đổi)./.

THEO DIỆU THIỆN/baokiemtoannhanuoc.vn

DẪN THEO NGUỒN: http://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/ktnn-ban-hanh-chuong-trinh-boi-duong-ngach-kiem-toan-vien-cap-do-1-va-2-153025

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo