Khung nghiên cứu về ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hành vi quản trị lợi nhuận: Vai trò điều tiết của cấu trúc sở hữu tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

15:45 08/05/2024
Cỡ chữ

ThS. Phan Thị Huyền*
*Trường Đại học Tài chính – Marketing

Tóm tắt
Quản trị lợi nhuận (QTLN) là tập hợp các quyết định quản lý, dẫn đến kết quả không phản ánh đúng lợi nhuận thực trong ngắn hạn của doanh nghiệp (DN). Chính vì vậy, việc tìm ra bằng chứng dẫn đến hành vi QTLN của các nhà quản lý rất quan trọng. Thực tế, hiện nay các nhà quản lý có thể lợi dụng sự tín nhiệm của các bên liên quan để thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận của mình thông qua các hoạt động xã hội và các công bố trách nhiệm xã hội (TNXH). Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa TNXH của DN và hành vi QTLN, nhưng các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, không có một lý thuyết nào duy nhất có thể giải thích mối quan hệ này; hơn nữa, mối quan hệ này đặt trong vai trò điều tiết của cấu trúc sở hữu vốn của DN. Mục đích của bài báo này là thảo luận về khung lý thuyết biện luận cho mối hệ giữa TNXH và hành vi QTLN với vai trò điều tiết của cấu trúc sở hữu. Từ đó, đề xuất mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của TNXH đến hành vi QTLN trong vai trò điều tiết của cấu trúc sở hữu.
Từ khóa: quản trị lợi nhuận, trách nhiệm xã hội, cấu trúc sở hữu
Abstract
Profit management is a set of management decisions that lead to results that do not reflect the true short-term profits of the business. Therefore, finding evidence that leads to profit management behavior of managers is very important. In reality today, managers can take advantage of the trust of stakeholders to adjust their profits through social activities and social responsibility announcements. There have been many studies showing the relationship between corporate social responsibility and profit management behavior, but studies have shown that there is no single theory that can explain the relationship. This; Furthermore, this relationship plays a regulatory role in the capital ownership structure of the enterprise. The purpose of this article is to discuss the theoretical framework that argues for the relationship between social responsibility and earnings management behavior with the moderating role of ownership structure. From there, we propose a research model on the influence of social responsibility on profit management behavior in the moderating role of ownership structure.
Keywords: earning management, social responsibility, ownership structure.
JEL: M00, M21, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202408
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo