Kế toán bền vững: Khái niệm, lợi ích, các hướng dẫn

18:11 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Phùng Thị Thu Hương

Tóm tắt 
Kế toán bền vững (KTBV) đã được nghiên cứu và thực hành ở nhiều nước trên thế giới, nhưng vẫn là một lĩnh vực mới đối với nước ta. Hiện nay, nghiên cứu và thực hành KTBV trong các doanh nghiệp (DN) đóng vai trò quan trọng, nhằm cung cấp thông tin về các tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần thực hiện báo cáo phát triển bền vững (PTBV) đáp ứng yêu cầu của các liên quan trong quá trình hoạt động của DN. Bài viết nêu lên khái niệm về PTBV và KTBV, lợi ích của việc thực hành KTBV trong DN. Bên cạnh đó, bài viết trình bày sơ lược về một số tiêu chuẩn quốc tế cũng như các hướng dẫn của Việt Nam về KTBV và báo cáo PTBV.  
Từ khóa: kế toán, kế toán bền vững, phát triển bền vững, báo cáo phát triển bền vững, xã hội và môi trường. 
Abstract 
Sustainability accounting has been researched and practiced in many countries around the world, but It is still a new field for our country. Currently, sustainability accounting research and practice in businesses plays an important role in providing information about economic, social and environmental impacts, contributing to sustainable development reporting, and meeting the requirements of stakeholders during business operations. The article raises the concepts of sustainable development and sustainability accounting, and the benefits of practicing sustainability accounting in businesses. Besides, the article presents some international standards as well as Vietnamese guidelines on sustainability accounting and sustainable development reporting.  
Keywords: accounting, sustainability accounting, sustainable development, Sustainable development reporting, Social and environmental. 
JEL Classifications: M40, M41, M49. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202410

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo