IASB đơn giản hóa việc báo cáo tài chính cho các công ty con đủ điều kiện với Chuẩn mực Kế toán IFRS mới

16:09 15/05/2024
Cỡ chữ
(Kế toán & Kiểm toán) - Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực Kế toán IFRS mới cho các công ty con. IFRS 19: Công bố thông tin cho phép các công ty con đủ điều kiện sử dụng Chuẩn mực kế toán IFRS với mức công bố thông tin được giảm thiểu và nới lỏng hơn.

Việc sử dụng chuẩn mực Kế toán IFRS 19 nhằm giúp con công ty con giảm được một phần chi phí khi lập báo cáo tài chính của công ty trong khi vẫn duy trì được tính hữu ích của thông tin, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng báo cáo tài chính của công ty.

anh4-2

Khi công ty mẹ lập báo cáo tài chính hợp nhất phải tuân thủ Chuẩn mực Kế toán IFRS, các công ty con của công ty đó phải báo cáo cho công ty mẹ bằng cách sử dụng Chuẩn mực Kế toán IFRS. Tuy nhiên, đối với báo cáo tài chính của riêng mình, các công ty con được phép sử dụng Chuẩn mực kế toán IFRS dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc chuẩn mực kế toán quốc gia.

Các công ty con sử dụng Chuẩn mực kế toán IFRS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc chuẩn mực kế toán quốc gia cho báo cáo tài chính của mình thường lưu giữ hai bộ hồ sơ kế toán vì các yêu cầu trong Chuẩn mực này khác với yêu cầu trong Chuẩn mực kế toán IFRS.

Các công ty con sử dụng Chuẩn mực Kế toán IFRS cho báo cáo tài chính của mình sẽ cung cấp những thông tin có thể không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng thông tin.

Chuẩn mực Kế toán IFRS 19 sẽ giải quyết những thách thức này bằng cách:

- Cho phép các công ty con chỉ lưu giữ một bộ hồ sơ kế toán: để đáp ứng nhu cầu của cả công ty mẹ và người sử dụng báo cáo tài chính của công ty.

- Giảm yêu cầu công bố thông tin: IFRS 19 cho phép giảm công bố thông tin phù hợp hơn với nhu cầu của người sử dụng báo cáo tài chính.

Các công ty con có đủ điều kiện áp dụng IFRS 19 nếu nó không có trách nhiệm giải trình trước công chúng và công ty mẹ áp dụng Chuẩn mực Kế toán IFRS trong báo cáo tài chính hợp nhất của họ. Công ty con không có trách nhiệm giải trình trước công chúng nếu nó không có cổ phiếu hoặc nợ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và không nắm giữ tài sản dưới hình thức ủy thác cho người ngoài.

 

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo