Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic System Networks Việt Nam

15:23 08/05/2024
Cỡ chữ

CHV. Phạm Thị Thu Hương - TS. Phạm Minh Việt*
Học viện Tài chính

Tóm tắt
Bài viết phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại CT TNHH Panasonic System Networks Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh những mặt đạt được, tổ chức công tác kế toán tại CT TNHH Panasonic System Networks Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trên cơ sở kết quả phân tích, nghiên cứu đã đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại CT TNHH Panasonic System Networks Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: kế toán, tổ chức công tác kế toán, CT TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.
Abstract
This article analyzes the current situation of accounting work organization at Panasonic System Networks Vietnam Co., Ltd. Research results show that, besides the achievements, the organization of accounting work at Panasonic System Networks Vietnam Co., Ltd. still has some limitations. Based on the analysis results, the study has proposed solutions to improve the organization of accounting work at Panasonic System Networks Vietnam Co., Ltd. in the coming time.
Keywords: accountant, organization of accounting work, Panasonic System Networks Vietnam Co., Ltd.
JEL Classifications: M40, M49, M00.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202411
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo