Hoàn thiện chức năng kiểm soát trong quản trị tài chính các trường đại học công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15:17 04/07/2024
Cỡ chữ

ThS. Nguyễn Tấn Lượng  
Trường Đại học Mở TP.HCM

Tóm tắt  
Hoạt động quản trị nói chung, quản trị tài chính trường đại học nói riêng được thực hiện tương ứng với từng hoạt động trong nhà trường, nhằm thực hiện và hoàn thành mục tiêu chung mà nhà trường hướng đến. Có 4 chức năng quản trị tài chính, đó là: Lập kế hoạch (Planning), Tổ chức (Organizing), Lãnh đạo (Leading) và Kiểm soát (Controlling). Trong đó, chức năng kiểm soát giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi gian lận, rủi ro làm thất thoát tài sản của các trường. Dựa trên thực trạng kiểm soát tài chính tại các trường đại học công lập (ĐHCL) trên địa bàn TP.HCM, bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chức năng này.  
Từ khóa: kiểm soát, quản trị tài chính, trường đại học công lập, kiểm soát nội bộ.  
Abstract  
Administration activities in general and the university's financial administration, in particular, are carried out corresponding to each activity in the university to implement and complete the common goals the university aims for. There are four financial administration functions: planning, organizing, leading, and controlling, in which the control function helps improve operational efficiency and prevent and minimize fraudulent acts and risks of loss of the university's assets. The article has proposed several solutions to improve financial control functions based on state universities' current financial control status in Ho Chi Minh City.  
Keywords: control, financial administration, state university, internal control.   
JEL Classifications: M40, M42, M49.  
 DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202418

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo