thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:51 16/02/2023

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY

SOLUTIONS TO IMPROVE THE AUDIT QUALITY OF LOCAL BUDGET SETTLEMENT REPORTS

Ths. Trần Văn Điệp – KTNN chuyên ngành III

Tóm tắt: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương là một lĩnh vực hoạt động kiểm toán có vị trí quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước (KTNN). Chất lượng kiểm toán ngày càng được nâng cao, là cơ sở tin cậy cho hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán; tuy nhiên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác kiểm toán đòi hỏi phải đổi mới toàn diện ngân sách nhà nước (NSNN) là đối tượng kiểm toán của KTNN. Vì vậy, những đặc điểm của NSNN là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kiểm toán, từ khâu chuẩn bị bộ máy nhân sự kiểm toán, xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, báo cáo kiểm toán… Hiểu được NSNN và đặc điểm NSNN ảnh hưởng như thế nào đến một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toánngân sách địa phương có vai trò rất quan trọng nhằm giảm thiểu những hạn chế cố hữu đặt ra do đặc điểm của NSNN đối với công tác kiểm toán cũng như từng bước nâng cao chất lượng kiểm toán.

Từ khóa: kiểm toán ngân sách, quyết toán ngân sách, ngân sách địa phương

Abstract: Auditing of local budget settlement reports is an area of audit activities that has an important position, accounting for a large proportion in the audit activities of the State Audit Office (SAV). Audit quality is increasingly improved, which is a reliable basis for the People's Council (People's Council) to approve the final settlement reports; However, in order to meet the requirements of new tasks, audit work requires a comprehengân sáchive renovation. The State Budget is the audited object of the State Audit. Therefore, the characteristics of the state budget are the factors that directly affect the audit work, from the preparation of the audit personnel to the determination of objectives, content, methods, audit reports, etc. Understanding the State budget and the effects of state budget characteristics on an audit of the local budget play a very important role in minimizing the inherent limit limitations posed by the characteristics of the state budget for accounting work as well as in gradually improving the audit quality.

Key words: Budget audit, budget settlement, local budget

JEL: M40, M42, M49

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top