Đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực đối với một số học phần kế toán trong thời đại số

15:14 08/05/2024
Cỡ chữ

TS. Lê Thị Mỹ Nương*
ThS. Đào Thị Kim Yến*
*Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh


Tóm tắt
Thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp được xem là một trong những nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, đây là mục tiêu luôn được các trường cao đẳng và đại học hướng đến, nhất là trong thời đại chuyển đổi số hiện nay. Bài báo trình bày về phương pháp giảng dạy, khảo sát một số phương pháp dạy học và đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy một số học phần thuộc chuyên ngành kế toán. Thực tiễn cho thấy, phương pháp giảng dạy tích cực giúp cho sinh viên phát triển khả năng giải quyết vấn đề, chủ động chiếm lĩnh kiến thức cũng như các kỹ năng mềm, thông qua bài tập tình huống, bài tập thực hành, thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của hệ thống dạy học số đang được một số trường đưa vào áp dụng là phương tiện giúp sinh viên phát triển khả năng tự học và ôn tập kiến thức hiệu quả.
Từ khóa: phương pháp dạy học tích cực, thời đại số, học phần kế toán, tự học.
Abstract
Changing teaching methods accordingly is considered one of the decisive factors in improving training quality. This is a goal always aimed at by colleges and universities, especially in the current era of digital transformation. The article presents teaching methods, surveys some teaching methods and proposes to improve teaching methods for some subjects in the accounting major. Practice shows that active teaching methods help students develop problem-solving abilities, proactively acquire knowledge as well as soft skills through situational exercises, practice exercises, and good internships. career and graduation thesis. In addition, the support of digital teaching systems being applied by someuniversities is a means to help students develop their ability to self-study and review knowledge effectively.
Keywords: active teaching methods, digital age, accounting course, self-study.
JEL Classifications: I22, I23, I29.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202413
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo