thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

14:47 11/08/2023

Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi sang IFRS tại Việt Nam

ThS Vũ Thị Huệ
Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Tóm tắt:
Nghiên cứu đề cập đến các vấn đề cần chú ý của chuẩn mực quan trọng liên quan đến việc chuyển đổi sang IFRS tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các bước cần thực hiện khi chuyển đổi chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Bên cạnh đó chỉ rõ một số chuẩn mực quan trọng và các bước thực hiện từng chuẩn mực, xem lại các vấn đề chuyển đổi nhằm tăng phần hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 về Đề án áp dụng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.
Từ khoá: Khác biệt, IFRS, chuyển đổi, giải pháp.

Abstract:

The study addresses important standards related to the transition to IFRS in Vietnam, and outlines the steps to be taken when converting Vietnamese accounting standards to reporting standards. international financial statements. In addition, specifying a number of important standards and steps to implement each standard, reviewing the conversion issues in order to increase efficiency in the implementation of Decision No. 345/QD-BTC dated March 16, 2020 on the Scheme on the application of international financial reporting standards (IFRS) in Vietnam.
Keywords: Differences, IFRSs, conversion, solutions.
JEL Classifications: M40, M49, M20
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202320

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top