Đánh giá khả năng kiểm soát rủi ro về thuế của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

17:12 06/06/2024
Cỡ chữ

TS. Đặng Lan Anh 
CN. Lê Hoàng Minh  
CN. Bùi Thị Thu

Tóm tắt 
Kiểm soát rủi ro về thuế là việc hết sức cần thiết với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Nghiên cứu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro về thuế, xây dựng thang đo đo lường việc xác định mục tiêu kiểm soát, nhận diện và đánh giá rủi ro về thuế, đo lường các hoạt động kiểm soát. Dựa trên kết quả khảo sát các nhà quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhóm tác giả đánh giá khả năng kiểm soát rủi ro về thuế của các doanh nghiệp này, từ đó đề xuất một số kiến nghị giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát, giảm thiểu rủi ro về thuế và các tổn thất cho các doanh nghiệp.  
Từ khóa: Kiểm soát rủi ro, rủi ro về thuế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thanh Hóa.  
Abstract 
Controlling tax risks is extremely necessary for businesses in general and small and medium-sized enterprises in Thanh Hoa province in particular. The research aims to systematize basic theoretical issues about tax risk control, build a measurement scale for determining control goals, identifying and evaluating tax risks, and measuring control activities. Based on the results of a survey of managers at small and medium-sized enterprises in Thanh Hoa province, the authors assessed the ability of these enterprises to control tax risks, thereby proposing some recommendations in order to improve the risk control efficienc, minimize tax risks and losses. 
Key word: Risk control, tax risks, small and medium enterprises, Thanh Hoa. 
JEL Classifications: H20, H00, H29 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202422

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo