Đánh giá chính sách ưu đãi thuế và khả năng tiếp cận của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam

16:44 16/02/2023
Cỡ chữ

Assessing tax incentives and business accessibility in the context of the Covid-19 pandemic in Vietnam

Nguyễn Thị Hồng Thúy*, Trần Thế Nữ* Lăng Trịnh Mai Hương**
*: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 
**: Kiểm toán Nhà nước

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 được coi như một cú sốc để kiểm tra sức chịu đựng của nền kinh tế nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Các doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, chuỗi cung ứng gián đoạn, sức mua từ khách hàng giảm sút do cả khách hàng cá nhân lẫn khách hàng tổ chức đều thắt chặt chi tiêu. Để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách hỗ trợ thông qua giảm nhẹ nghĩa vụ tài chính, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và đảm bảo khả năng duy trì sản xuất cho doanh nghiệp. Trong đó một trong những chính sách quan trọng là hỗ trợ tài chính bằng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp. Trong các chính sách ứng phó và hồi phục kinh tế, chính sách ưu đãi thuế luôn được cân nhắc đầu tiên do tác động trực tiếp và nhanh chóng. Bài viết sẽ phân tích các chính sách ưu đãi thuế đã được triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19, trong đó tập trung cụ thể vào phân tích lợi ích chi phí của các chính sách, khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ của doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của các chính sách ưu đãi thuế. 

Abstract: The Covid-19 pandemic is considered as a shock to test the resilience of the economy in general and each business in particular. Enterprises face a lot of difficulties due to production and business stagnation, supply chain disruptions, reduced purchasing power from customers due to both individual and institutional customers tightening costs. pepper. To support businesses to overcome the difficulties of the Covid-19 pandemic, the Government of Vietnam has issued support policies through easing financial obligations, enhancing credit access and ensuring ability to maintain production for the business. In which, one of the important policies is to provide financial support with tax incentives for businesses. In economic response and recovery policies, tax incentives are always considered first due to their direct and rapid impact. The article will analyze the tax incentive policies that have been implemented in the context of the Covid-19 epidemic, with a particular focus on the cost-benefit analysis of the policies, the accessibility of support packages of enterprise. From there, the study proposes a number of policy recommendations to improve the effectiveness of tax incentives.

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-01
partner-02
partner-03
partner-04
partner-06
partner-07
partner-08
partner-09

Thông báo