Công nghệ chuỗi khối: Cơ hội và thách thức trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam

18:35 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Chim Thị Tiền

Tóm tắt
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) là một trong những công nghệ tiên tiến của thời kỳ chuyển đổi số và đang trở thành xu hướng công nghệ quan trọng trong mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực kế toán. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để tìm hiểu về blockchain, cũng như những cơ hội và thách thức của công nghệ blockchain trong lĩnh vực kế toán. Qua đó, đề ra một số khuyến nghị để vượt qua những thách thức mà công nghệ blockchain mang đến trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: công nghệ chuỗi khối, cơ hội và thách thức, ngành kế toán.
Abstract 
Blockchain technology is one of the advanced technologies of the digital transformation era and is becoming an important technology trend in all aspects of social life, including the field of accounting. The article uses qualitative research method to learn about blockchain as well as the opportunities and challenges of blockchain technology in the field of accounting. Thereby, we propose some recommendations to overcome the challenges that blockchain technology brings to the accounting field in Vietnam in the coming time.
Keywords: Blockchain, opportunities and challenges, accounting.
JEL Classifications: M40, M49, M00.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202405
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo