Chính sách hoàn Thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: thực trạng và kiến nghị

14:40 08/05/2024
Cỡ chữ

CHV. Nguyễn Minh Triết* 
*Lớp Kế toán ED2220X1, Trung tâm Liên kết đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ
ThS. Trần Ái Tiên**
**Khoa Kế toán – Tài chính, Trường Đại học Văn Hiến


Tóm tắt
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ (HHDV) xuất khẩu, góp phần khuyến khích hoạt động xuất khẩu và hạ giá bán sản phẩm, tạo điều kiện cho HHDV của Việt Nam cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cũng như góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu. Các quy định về hoàn Thuế GTGT đầu vào đối với HHDV xuất khẩu, điều kiện, thủ tục hoàn thuế đã được cải thiện nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên, quy định về hoàn Thuế GTGT đầu vào đối với HHDV xuất khẩu qua nhiều lần được sửa đổi và bổ sung, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, chính sách này dần bộc lộ một số bất cập và hạn chế cần được tháo gỡ. Bài viết phân tích thực trạng chính sách hoàn Thuế GTGT đầu vào của HHDV xuất khẩu để nhận diện một số bất cập, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
Từ khóa: hoàn thuế, Thuế Giá trị gia tăng, xuất khẩu.
Abstract 
The policy of refunding input value-added tax on exported goods and services aids in boosting Vietnam’s export operations and decreasing product prices. This results in more internationally competitive goods and services, and a rise in annual export turnover. Recent years have seen significant improvements in the regulations governing input value-added tax returns for exported goods and services, as well as the conditions and procedures controlling tax refunds. The regulations governing input value-added tax refunds for exported products and services have been amended several times to align with the pace of socio-economic development and international integration. However, these amended regulations have some unrealistic aspects and limitations that need to be addressed. This article provides an analysis of the current status of the input value-added tax refund policy for exported goods and services to identify areas that require improvement. Additionally, the article proposes recommendations that can potentially enhance the policy’s effectiveness and efficiency for the future.
Keywords: tax refund, value-added tax, export.
JEL Classifications: H20, H25, H29.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202417

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo