Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp - Những quy định mới

10:37 05/07/2024
Cỡ chữ

TS. Đặng Văn Quang*
*Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

Tóm tắt 
Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư (TT) số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (HCSN) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025, thay thế cho TT số 107/2017/TT-BTC. Chế độ kế toán này có nhiều thay đổi để phù hợp với cơ chế tài chính hiện hành của đơn vị sự HCSN; vận dụng nhiều nội dung của Chuẩn mực kế toán công Việt Nam và Chuẩn mực kế toán công quốc tế để hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kế toán nhằm nâng cao chất lượng thông tin kinh tế, tài chính phục vụ cho yêu cầu quản lý tài chính Nhà nước, trên cơ sở phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Từ khóa: chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, đơn vị kế toán, kế toán công. 
Abstract 
On April 17, 2024, the Ministry of Finance issued Circular No. 24/2024/TT-BTC guiding the administrative and public service accounting regime,  into force from January 01, 2025 and applies from the fiscal year 2025, replacing for Circular No. 107/2017/TT-BTC. This accounting regime has many changes to suit the current financial mechanism of administrative and public service entity; Applying many contents of Vietnamese public sector accounting standards and international public sector accounting standards to guidelines for accounting entity ork to improve the quality of economic and financial information to serve management requirements state financial management, on a basis consistent with international practices. 
Keywords: administrative and public service accounting regime, accounting entity, public accounting. 
JEL Classifications: M40, M41, M49. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202405

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo