Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

15:07 08/05/2024
Cỡ chữ

CHV. Trương Kim Sang* 
* Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF)


Tóm tắt 
Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược (KTQTCL) tại các doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) khu công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm: quy mô DN, cạnh tranh thị trường, chiến lược kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin và năng lực kế toán. Kết quả thu thập dữ liệu và kiểm định hồi quy đa biến, với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS đã đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên đến việc vận dụng KTQTCL tại các DN BĐS khu công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng cách hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng, từ đó xác định khe hổng nghiên cứu của đề tài là căn cứ quan trọng để xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất về vận dụng KTQTCL tại các DN BĐS khu công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Từ khóa: vận dụng, kế toán quản trị chiến lược, niêm yết, thị trường chứng khoán.  
Abstract 
The research aimed to identify factors affecting the implementation of strategic management accounting in industrial real estate listed companies in Vietnam stock market. Those factors include Organizational size, Competition, Business strategy, Application of IT, and Skills level of accounting staff. In order to measure the impact of those factors on the implementation of strategic management accounting in industrial real estate listed companies in Vietnam stock market, the author proceeded to collect data and carry out regression analysis using the software SPSS. With such insight, the author was able to identify the research gap to construct the research model for the implementation of strategic management accounting in industrial real estate listed companies in Vietnam stock market.  
Keywords: implementation, strategic management accounting, listed companies, stock market 
JEL Classifications: M40, M49, M00. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202415

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo