Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16:51 05/07/2024
Cỡ chữ

PGS.TS. Trần Văn Tùng*
TS. Dương Thị Mai Hà Trâm*
*Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) 

Tóm tắt 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tổ chức công tác kế toán (CTKT) tại các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP.HCM. Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng với mô hình hội quy đa biến. Kết quả nghiên cứu đã xác định, có 6 nhân tố tác động đến tổ chức CTKT tại các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn TP.HCM bao gồm: Khuôn khổ pháp lý về kế toán, Đội ngũ nhân viên kế toán, Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Nhu cầu sử dụng thông tin kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB). 
Từ khóa: công tác kế toán, ngân sách Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Abstract 
The research objective of the project is to determine and measure the level of influence of factors on the organization of accounting work at units using state budget (state budget) in Ho Chi Minh City. To conduct the research, the authors used a combination of qualitative and quantitative research methods with multivariate regression models. Research results have identified 6 factors affecting the organization of accounting work at units using state budget (state budget) in Ho Chi Minh City including: Legal framework on accounting, Accounting staff, IT application organization, Accounting information usage needs, Internal control system. 
Keywords: accounting work, State budget, Ho Chi Minh city. 
JEL Classifications: M40, M41, M49. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202401

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo