Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15:30 08/05/2024
Cỡ chữ

ThS. Lê Thị Hồng Trang*
*Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Tiền Giang


Tóm tắt 
Nghiên cứu nhằm đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán môi trường (TCCTKTMT) tại các doanh nghiệp xây dựng (DNXD) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phương pháp định tính và định lượng đã được sử dụng trong nghiên cứu, với dữ liệu thu thập được và phân tích bằng phần mềm SPSS để đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach's alpha, phân tích yếu tố khám phá EFA và phân tích mô hình hồi quy. Nghiên cứu chỉ ra rằng, có 6 yếu tố tác động tích cực đến việc TCCTKTMT trong các DNXD địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: quy mô doanh nghiệp (DN), các bên liên quan, khả năng tài chính, trình độ kế toán viên, các quy định và nhận thức của lãnh đạo về TCCTKTMT. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả hướng đến việc nâng cao hiệu quả trong TCCTKTMT tại các DN ngành Xây dựng nói chung và của tỉnh Đồng Nai nói riêng, hướng DN phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN về môi trường.
Từ khóa: doanh nghiệp xây dựng, kế toán môi trường, hiệu quả hoạt động.
Abstract
The study aimed to identify factors affecting the organization of environmental accounting work at construction enterprises in Dong Nai province. Qualitative and quantitative methods were used in the study with data collected and analyzed using SPSS software to evaluate the reliability of Cronbach's alpha scale, EFA exploratory factor analysis and tissue analysis, regression figure. Research showed that there are 6 factors that have a positive impact on environmental accounting standards in construction enterprises in Dong Nai province including: enterprise scale, stakeholders, financial capacity, accountant qualifications, regulations and leaders' awareness of environmental economic regulations. Based on the research results, the author aimed to improve the efficiency in organizing environmental accounting work at construction enterprises in general and Dong Nai Province in particular, guiding enterprises towards sustainable development and improving improve the environmental performance of businesses.
Keywords: construction enterprises, environmental accounting, operational efficiency.
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202410

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo