Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hành quản lý rủi ro tuân thủ thuế tại Việt Nam

14:35 08/05/2024
Cỡ chữ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương, Vũ Ngân Anh,Trịnh Phương Linh, Phạm Thu Phương, Mai Thị Diễm Quỳnh, Nguyễn Thị Hương Quỳnh* 
*Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân  
Lê Minh Thắng** 
**Tổng Cục Thuế Việt Nam


Tóm tắt 
Quản lý thuế, giảm rủi ro, tăng thu ngân sách là một trong những chủ trương lớn của nhà nước, bài viết nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố và thang đo cho các nhân tố tác động đến thực hành quản lý rủi ro tuân thủ thuế của cán bộ công chức trong ngành Thuế. 
Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, khảo sát 400 phiếu bảng hỏi với các cán bộ công chức thuế, sử dụng phần mềm SPSS 26 để phân tích. Kết quả cho thấy, có 5 nhân tố có ý nghĩa thống kê tác động thuận chiều đến nhân tố thực hành quản lý rủi ro tuân thủ thuế (MD), mức độ tác động từ cao đến thấp đó là: (i) Nhân tố thái độ; (ii) Nhân tố ngoại sinh (NS); (iii) Nhân tố nhận thức về tính hữu ích (HI); (iv) Nhân tố nhận thức về tính dễ sử dụng (SD) và (v) Nhân tố bối cảnh xã hội (XH). Từ kết quả nghiên cứu này, bài viết cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò quản lý rủi ro tuân thủ thuế của công chức thuế Việt Nam. 
Từ khóa: công chức thuế, quản lý thuế, quản lý rủi ro tuân thủ thuế. 
Abstract 
Tax management, risk reduction, and increased budget revenue are one of the major policies of the state. This research article aims to identify factors and scales for factors affecting compliance risk management practices of civil servants in the Tax sector. By using qualitative and quantitative research methods, we surveyed 400 questionnaires with tax officials and used SPSS 26 software for analysis. The results show that there are five statistically significant factors that have a positive impact on the tax compliance risk management factor (MD), the level of impact ranges from high to low: (i) Attitude factor; (ii) Exogenous factors (NS); (iii) Perceived usefulness factor (HI); (iv) Perceived ease of use factor (SD); (v) Social contextual factors. From the results of this research, the article also proposes a number of recommendations to improve the tax compliance risk management role of Vietnamese tax officials.
Keywords: tax officials, tax management, tax compliance risk management.
JEL Classifications: H20, H25, H29.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202418

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo