Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

14:47 07/06/2024
Cỡ chữ

PGS.TS. Trần Văn Tùng
ThS. Ngô Ngọc Nguyên Thảo
Phan Văn Hùng
Nguyễn Thị Nam Phương
Trần Thảo Trân
Bùi Nguyễn Diễm Kiều
Nguyễn Trúc Quỳnh

Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM. Nghiên cứu khảo sát đại diện lãnh đạo của các công ty này bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện với kích thước mẫu hợp lệ là 612, dữ liệu thu thập được kiểm định thông qua mô hình phân tích cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modelling – SEM). Kết quả nghiên cứu đã xác định có 5 nhân tố ảnh hưởng cùng chiều đến sự hữu hiệu của các doanh nghiệp (DN), đó là: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động giám sát, Thông tin, truyền thông và Giám sát. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng khẳng định sự hữu hiệu của hệ thống KSNB càng cao thì hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên SGDCK TP.HCM sẽ càng được nâng cao. 
Từ khóa: Sự hữu hiệu, hệ thống kiểm soát nội bộ, hiệu quả hoạt động, công ty niêm yết.

Abstract
The research objective is to determine and measure the influence of factors on the effectiveness of the internal control system in order to improve operational efficiency at companies listed on the Stock Exchange Ho Chi Minh City. The study surveyed the leadership representatives of these companies using the convenience sampling method with a valid sample size of 612. The collected data was tested through a linear structural analysis model (Structural Equation Modeling). – SEM). Research results have determined that there are 5 factors that affect the effectiveness of businesses in the same direction, which are Control Environment, Risk Assessment, Supervisory Activities, Information, Communication and Supervision. At the same time, the research results also confirm that the higher the effectiveness of the internal control system, the more improved the operating efficiency of companies listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange will be.
Keywords: Effectiveness, internal control system, operational efficiency, listed company.
JEL Classifications: M40, M42, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202401
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo