Cà Mau theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách

13:52 01/06/2023
Cỡ chữ

20220927_142454

Khu đô thị mới Tài Lộc – Khu A là một trong 35 dự án đang triển khai thực hiện trong tiến độ phê duyệt cần theo dõi, đôn đốc./tapchiketoankiemtoan.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi các dự án, xây dựng kế hoạch cụ thể để theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi dự án, xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và quy định của pháp luật.

Để nâng cao vai trò chủ động của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau trong công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai quy trình, mẫu biểu thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án trên trang thông tin điện tử của đơn vị để nhà đầu tư và các đơn vị liên quan biết, thực hiện; theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ, hoàn trả bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định. Làm đầu mối tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư, tham mưu giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Làm đầu mối thực hiện, hướng dẫn các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sao gửi quyết định, thông báo hoặc các văn bản liên quan dự án đầu tư, chuyển đến các các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan để theo dõi, xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các thủ tục về môi trường, khoáng sản, tài nguyên theo quy định đối với từng loại hình dự án sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

Theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các thủ tục đất đai của dự án; chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) đối với các dự án chưa hoàn thành thủ tục đất đai trong 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ trì xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định.

Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt dự án, cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn thực hiện các thủ tục về quản lý chi phí, kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan trong phạm vi chức năng quản lý về lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp theo quy định; phối hợp, hỗ trợ việc thực hiện các thủ tục liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt dự án, các hoạt động đấu nối công trình, cấp phép theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Quản lý Khu kinh tế làm đầu mối tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án. Sao gửi quyết định, thông báo hoặc các văn bản liên quan dự án đầu tư, chuyển đến các các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan để theo dõi, xử lý theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng các dự án đầu tư sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ngoài ra, Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của các dự án/các tổ chức kinh tế về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Cục Thuế tỉnh chủ động hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và các thủ tục hành chính liên quan. Đề xuất hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết vướng mắc chính sách, pháp luật về thuế chưa phù hợp trong quá trình thực thi pháp luật. Hỗ trợ người nộp thuế vận hành, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý của ngành thuế tại cơ quan Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực. Thực hiện chế độ giám sát dự án đầu tư chung theo quy định của pháp luật về thuế; theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác mà người nộp thuế được hưởng theo quy định của pháp luật về thuế. Thực hiện các thủ tục thu tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thu hồi tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách Nhà nước (nếu có) trước khi dự án bị chấm dứt hoạt động; thực hiện xác nhận tình trạng nợ ngân sách Nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh, báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường theo phân cấp. Thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chủ trì thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện thu hồi đất theo thẩm quyền đối với các dự án do Nhà nước thu hồi đất theo quy định. Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải quyết các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ của dự án; hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn đúng trách nhiệm của địa phương. Chủ trì tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực địa phương được phân cấp. Phối hợp thực hiện thu hồi đất, xử lý tài sản gắn liền với đất trong trường hợp dự án đầu tư thuộc diện thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ trì tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý. Thực hiện công tác theo dõi tiến độ dự án, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thuộc phạm vi chức năng ngành quản lý.

Nguyệt Thanh/camau.gov.vn

Nguồn: Cà Mau theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Đoàn Quốc Toản
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo